Lý thuyết và bài tập although despite in spite of có đáp án

Back to school IELTS Vietop

Trong quá trình học tiếng Anh, các cấu trúc although despite in spite of là phần mà người học không thể bỏ qua. Để giúp các bạn ôn luyện và nắm chắc ngữ pháp này, Tailieuielts.com sẽ nhắc lại lý thuyết và cung cấp cho bạn các bài tập although despite in spite of trong bài viết dưới đây. Cùng tìm hiểu nhé!

Lý thuyết về although despite in spite of

Lý thuyết về although despite in spite of
Lý thuyết về although despite in spite of

Although

Although là liên từ thường đặt ở đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề. Nếu đứng đầu câu thì giữa 2 mệnh đề phải có dấu phẩy.

Cấu trúc:

Although/ though/ even though + S + V….., S + V…

E.g.: Although I don’t agree with him, I think he’s honest. (Mặc dù tôi không đồng ý với anh ta, nhưng tôi nghĩ anh ta đang nói thật).

In spite of/ Despite

Cấu trúc:

In spite of/ Despite + Noun/ Noun phrase/ Gerund phrase

Các vị trí của In spite of/despite

  • Despite và in spite of đứng trước một danh từ
  • Despite và in spite of đứng trước V-ing

E.g.: 

  • Despite the narrow streets, many people drive cars in this city. (Bất chấp đường phố chật hẹp, nhiều người vẫn lái xe trong thành phố).
  • Despite/In spite of not being intelligent, Hieu passed the exam easily. (mặc dù không thông minh, Hiếu vẫn vượt qua kỳ thi dễ dàng).

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Các công thức biến đổi câu với Although sang câu với Despite/In spite of

Nếu chủ ngữ của 2 mệnh đề giống nhau thì ta bỏ chủ ngữ rồi lấy động từ thêm –ing:

Although + S + V → In spite of/ Despite + V_ing

E.g.: Although he was ill, he still went to school.

Despite being ill, he still went to school.

Nếu chủ ngữ là danh từ + be + tính từ thì ta đem tính từ đặt trước danh từ, bỏ to be:

Although + The + N + Be + Adj → In spite of/Despite + The + Adj + N

E.g.: Although the car was dirty, he didn’t wash it.

Despite / in spite of the dirty car, he didn’t wash it.

Nếu chủ ngữ là đại từ + be + tính từ thì ta đổi đại từ thành sở hữu, đổi tính từ thành danh từ, bỏ be

Although + S + Be + Adj → In spite of/ Despite + His /her/ their + N

E.g.: Although he was ill, he still went to school.

Despite his illness, he still went to school.

Thêm the fact that trước mệnh đề:

Although + S + V → In spite of/ Despite + The fact that + S + V

E.g.: Although I studied very hard, I failed the placement test.

Despite the fact that I studied very hard, I failed the placement test.

Bài tập although despite in spite of

Bài tập although despite in spite of
Bài tập although despite in spite of

Bài 1: Hoàn thành những câu sau đây với although/in spite of/despite

1. ………….. it rained a lot, we enjoyed our holiday.

2. I went to work the next day ………………………….. I was still feeling unwell.

3. I managed to get to sleep …………………………. there was a lot of noise.

4. …………………. all our careful plans, a lot of things went wrong.

5. She accepted the job …………………………… the salary, which was rather low.

6………………….. the story of the film was good, I didn’t like the acting.

7. I really enjoyed the Water War…………………. most of my friends said it wasn’t a very good film.

8………………….. the film was gripping, Tom slept from beginning to end.

9. I went to see the film …………………. feeling really tired.

10………………….. careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

Bài 2: Viết lại câu với although/ in spite of/ despite

1. Even though he usually tells lies, many people believe him.

2. Despite the fact that he got a bad grade in the university entrance exam, he was admitted to the university.

3. Although she was out of money, she went shopping

4. In spite of missing the bus, we went to school on time.

5. Although the weather was bad, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities.

6. She failed the University entrance exam because her grades were bad.

7. Although he has a physical handicap, he has become a successful business man.

8. Because of the cheap price, my wife insists on buying the Tivi.

9. Although it was raining heavily, we still went to school.

10. Because I studied hard, I passed the exam.

Bài 3: Chọn đáp án chính xác để hoàn thành câu

1. Last night we came to the show late _______the traffic was terrible.

A. although

B. despite

C. and

D. because

2. _______there is a lot of noise in the city, I prefer living there.

A. despite

B. in spite of

C. because of

D. though

3. _______ the weather, we went sailing.

A. despite

B. in spite of

C. although

D. A and B

4. _______Hudson led early, he lost the race.

A. though

B. although

C. even though

D. all are correct

5. In spite of not speaking French, Mike decided to settle in Paris.

A. Even though Mike didn’t speak French, but he decided to settle in Paris.

B. Mike decided to settle in Paris despite he didn’t speak French.

C. Mike decided to settle in Paris though the fact that not speaking French.

D. Although Mike didn’t speak French, he decided to settle in Paris.

6. I could not eat ____ I was very hungry.

A. even though

B. in spite

C. despite

D. in spite the fact that

7. In spite _____, the baseball game was not cancelled.

A. the rain

B. of the rain

C. it was raining

D. there was a rain

8. ______ he had enough money, he refused to buy a new car.

A. In spite

B. In spite of

C. Despite

D. Although

9. ______, he walked to the station.

A. Despite being tired

B. Although to be tired

C. In spite being tired

D. Despite tired

10. The children slept well, despite _____.

A. it was noise

B. the noise

C. of the noise

D. noisy

Đáp án

Bài 1:

1. although

2. although

3. although

4. in spite of

5. in spite of

6. although

7. although

8. although

9. despite

10. in spite of

Bài 2:

1. Despite the fact that he usually tells lies, many people believe him.

2. Although he got a bad grade in the university entrance exam, he was admitted to the university.

3. Despite being out of money, she went shopping.

4. Although we missed the bus, we went to school on time.

5. Despite the bad weather, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities

6. She failed the University entrance exam because of her bad grades .

7. Despite his physical handicap, he has become a successful business man.

8. Because the price is cheap, my wife insists on buying the Tivi.

9. Despite/In spite of the heavy rain, we still went to school.

10. Because of studying hard, I passed the exam.

Bài 3:

1. D. because

2. D. though

3. D. A and B

4. D. all are correct

5. D. Although Mike didn’t speak French, he decided to settle in Paris.

6. A. even though

7. B. of the rain

8. D. Although

9. A. Despite being tired

10. B. the noise

Bài viết trên đã củng cố lại cho bạn lý thuyết ngữ pháp và bài tập although despite in spite of và các dạng bài tập thông dụng.Tài liệu IELTS chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt, và đừng quên tham khảo những bài viết khác của tụi mình để có thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé!

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Bình luận

Bình luận