Tổng hợp 300 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất theo chủ đề

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Tổng hợp 300 từ vựng tiếng Anh cho bạn theo các chủ đề thông dụng ngày nay, 100.000 từ thì quá nhiều so với 300 từ nhưng bạn biết không chỉ với 300 từ thông dụng mỗi ngày bạn học thôi, cũng đã đủ một lượng kiến thức kha khá rồi.

Tổng hợp 300 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất theo chủ đề
Tổng hợp 300 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất theo chủ đề

tailieuielts.com sẽ tổng hợp 300 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất cho bạn, bạn không cần phải học quá nhiều từ vựng trong một ngày, mà hãy chia ra học từng ngày một, hi vọng với 300 từ vựng này sẽ giúp bạn bổ sung thêm kiến thức cho mình. Ngoài ra, tailieuielts.com còn cập nhật thêm file mới và những bài viết về tự vựng, cách học bạn có thể tham khảo và tải tài liệu miễn phí nhé.

Xem thêm:

300 từ vựng tiếng Anh thông dụng

Bí quyết để học từ vựng trước tiên đó là học từ vựng thông thường nhất. Bạn không cần phải học quá nhiều từ vựng, theo thống kê Oxford chỉ cần bạn nắm được khoảng 3000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng nhất, bạn sẽ hiểu được nhỏ nhất 95% tiếng Anh dưới hầu hết mọi hoàn cảnh thông thường.

Hãy bắt đầu học ngay từ bây giờ với 300 từ vựng từ Oxford bên dưới, mỗi ngày bạn học 10 từ trong vòng 1 tháng là bạn đã biết được 300 từ rồi. Bạn có thể học thêm 300 từ nữa trong 1 tháng,.. như vậy bạn sẽ có đủ lượng kiến thức cho mình rồi.

 1. abandon(v): /ə’bændən/ bỏ, từ bỏ
 2. abandoned(adj): /ə’bændənd/ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ
 3. ability(n): /ə’biliti/ khả năng, năng lực
 4. able(adj): /’eibl/ có năng lực, có tài
 5. unable(adj): /’ʌn’eibl/ không có năng lực, không có tài
 6. about(adv, prep): /ə’baut/ khoảng, về
 7. above(prep, adv): /ə’bʌv/ ở trên, lên trên
 8. abroad(adv): /ə’brɔ:d/ ở, nước ngoài, ngoài trời
 9. absence(n): /’æbsəns/ sự vắng mặt
 10. absent(adj): /’æbsənt/ vắng mặt, nghỉ
 11. absolute(adj): /’æbsəlu:t/ tuyệt đối, hoàn toàn
 12. absolutely(adv): /’æbsəlu:tli/ tuyệt đối, hoàn toàn
 13. absorb(v): /əb’sɔ:b/ thu hút, hấp thu, lôi cuốn
 14. abuse(n) (v): /ə’bju:s/ lộng hành, lạm dụng
 15. academic(adj): /,ækə’demik/ thuộc học viện, ĐH, viện hàn lâm
 16. accent(n): /’æksənt/ trọng âm, dấu trọng âm
 17. accept(v): /ək’sept/ chấp nhận, chấp thuận
 18. acceptable(adj): /ək’septəbl/ có thể chấp nhận, chấp thuận
 19. unacceptable(adj): /’ʌnək’septəbl/ không chấp nhận đừợc
 20. access(n): /’ækses/ lối, cửa, đường vào
 21. accident(n): /’æksidənt/ tai nạn, rủi ro
 22. accidental(adj): /,æksi’dentl/ tình cờ, bất ngờ
 23. accidentally(adv): /,æksi’dentəli/ tình cờ, ngẫu nhiên
 24. accommodation(n): /ə,kɔmə’deiʃn/ sự thích nghi, điều tiết
 25. accompany(v): /ə’kʌmpəni/ đi theo, đi cùng, kèm theo
 26. according to prep: /ə’kɔ:diɳ/ theo, y theo
 27. account(n) (v): /ə’kaunt/ tài khoản, kế toán; tính toán, tính đến
 28. accurate(adj): /’ækjurit/ đúng đắn, chính xác, xác định
 29. accurately(adv): /’ækjuritli/ đúng đắn, chính xác
 30. accuse(v): /ə’kju:z/ tố cáo, buộc tội, kết tội
 31. achieve(v): /ə’tʃi:v/ đạt được, dành được
 32. achievement(n): /ə’tʃi:vmənt/ thành tích, thành tựu
 33. acid(n): /’æsid/ axit
 34. acknowledge(v): /ək’nɔlidʤ/ công nhận, thừa nhận
 35. acquire(v): /ə’kwaiə/ dành được, đạt được, kiếm được
 36. across(adv), (prep): /ə’krɔs/ qua, ngang qua
 37. act(n) (v): /ækt/ hành động, hành vi, cử chỉ, đối xử
 38. action(n): /’ækʃn/ hành động, hành vi
 39. active(adj): /’æktiv/ tích cực hoạt động, nhanh nhẹn
 40. actively(adv): /’æktivli/ tích cực
 41. activit (n): /æk’tiviti/
 42. actor, actress(n): /’æktə/ /’æktris/ diễn viên
 43. actual(adj): /’æktjuəl/ thực tế, có thật
 44. actually(adv): /’æktjuəli/ hiện nay, hiện tại
 45. advertisement(n): /əd’və:tismənt/ quảng cáo
 46. adapt(v): /ə’dæpt/ tra, lắp vào
 47. add(v): /æd/ cộng, thêm vào
 48. addition(n): /ə’diʃn/ tính cộng, phép cộng
 49. in addition (to): thêm vào
 50. additional(adj): /ə’diʃənl/ thêm vào, tăng thêm
 51. address(n) (v): /ə’dres/ địa chỉ, đề địa chỉ
 52. adequate(adj): /’ædikwit/ đầy, đầy đủ
 53. adequately(adv): /’ædikwitli/ tương xứng, thỏa đáng
 54. adjust(v): /ə’dʤʌst/ sửa lại cho đúng, điều chỉnh
 55. admiration(n): /,ædmə’reiʃn/ sự khâm phục,ngừời khâm phục, thán phục
 56. admire(v): /əd’maiə/ khâm phục, thán phục
 57. admit(v): /əd’mit/ nhận vào, cho vào, kết hợp
 58. adopt(v): /ə’dɔpt/ nhận làm con nuôi, bố mẹ nuôi
 59. adult(n) (adj): /’ædʌlt/ người lớn, người trưởng thành; trưởng thành
 60. advance(n) (v): /əd’vɑ:ns/ sự tiến bộ, tiến lên; đưa lên, đề xuất
 61. advanced(adj): /əd’vɑ:nst/ tiên tiến, tiến bộ, cấp cao
 62. in advance: trước, sớm
 63. advantage(n): /əb’vɑ:ntidʤ/ sự thuận lợi, lợi ích, lợi thế
 64. take advantage of: lợi dụng
 65. adventure(n): /əd’ventʃə/ sự phiêu lưu, mạo hiểm
 66. advertise(v): /’ædvətaiz/ báo cho biết, báo cho biết trước
 67. advertising(n): sự quảng cáo, nghề quảng cáo
 68. advice(n): /əd’vais/ lời khuyên, lời chỉ bảo
 69. advise(v): /əd’vaiz/ khuyên, khuyên bảo, răn bảo
 70. affair(n): /ə’feə/ việc
 71. affect(v): /ə’fekt/ làm ảnh hừởng, tác động đến
 72. affection(n): /ə’fekʃn/ tình cảm, sự yêu mến
 73. afford(v): /ə’fɔ:d/ có thể, có đủ khả năng, điều kiện (làm gì)
 74. afraid(adj): /ə’freid/ sợ, sợ hãi, hoảng sợ
 75. after (prep, conj): (adv) /’ɑ:ftə/ sau, đằng sau, sau khi
 76. afternoon(n): /’ɑ:ftə’nu:n/ buổi chiều
 77. afterwards(adv): /’ɑ:ftəwəd/ về sau, rồi thì, sau đấy
 78. again(adv): /ə’gen/ lại, nữa, lần nữa
 79. against(prep): /ə’geinst/ chống lại, phản đối
 80. age(n): /eidʤ/ tuổi
 81. aged(adj): /’eidʤid/ độ tuổi, đi (v)
 82. agency(n): /’eidʤənsi/ tác dụng, lực; môi giới, trung gian
 83. agent(n): /’eidʤənt/ đại lý, tác nhân
 84. aggressive(adj): /ə’gresiv/ xâm lược, hung hăng (US: xông lên)
 85. ago(adv): /ə’gou/ trước đây
 86. agree(v): /ə’gri:/ đồng ý, tán thành
 87. agreement(n): /ə’gri:mənt/ sự đồng ý, tán thành; hiệp định, hợp đồng
 88. ahead(adv): /ə’hed/ trước, về phía trước
 89. aid(n) (v): /eid/ sự giúp đỡ; thêm vào, phụ vào
 90. aim(n) (v): /eim/ sự nhắm (bắn), mục tiêu, ý định; nhắm, tập trung, hướng vào
 91. air(n): /eə/ không khí, bầu không khí, không gian
 92. aircraft(n): /’eəkrɑ:ft/ máy bay, khí cầu
 93. airport(n): sân bay, phi trường
 94. alarm(n) (v): /ə’lɑ:m/ báo động, báo nguy
 95. alarming(adj): /ə’lɑ:miɳ/ làm lo sợ, làm hốt hoảng, làm sợ hãi
 96. alarmed(adj) /ə’lɑ:m/ cảnh báo
 97. alcohol(n): /’ælkəhɔl/ rượu cồn
 98. alcoholic(adj) (n): /,ælkə’hɔlik/ rượu; người nghiện rượu
 99. alive(adj): /ə’laiv/ sống, vẫn còn sống, còn tồn tại
 100. all det. pro(n) (adv) /ɔ:l/ tất cả
 101. allow(v) /ə’lấu/ cho phép, để cho
 102. all right(adj) (adv), exclamation /’ɔ:l’rait/ tốt, ổn, khỏe mạnh; được
 103. ally(n) (v): /’æli/ nước đồng minh, liên minh; liên kết, kết thông gia
 104. allied(adj): /ə’lấid/ liên minh, đồng minh, thông gia
 105. almost(adv): /’ɔ:lmoust/ hầu như, gần như
 106. alone(adj) (adv): /ə’loun/ cô đơn, một mình
 107. along (prep, adv): /ə’lɔɳ/ dọc theo, theo; theo chiều dài, suốt theo
 108. alongside (prep, adv): /ə’lɔɳ’said/ sát cạnh, kế bên, dọc theo
 109. aloud(adv): /ə’laud/ lớn tiếng, to tiếng
 110. alphabet(n): /’ælfəbit/ bảng chữ caia, bước đầu, điều cơ bản
 111. alphabetical(adj): /,æflə’betikl/ thuộc bảng chứ cái
 112. alphabetically(adv): /,ælfə’betikəli/ theo thứ tự abc
 113. already(adv): /ɔ:l’redi/ được, rồi, được rồi
 114. also(adv): /’ɔ:lsou/ cũng, cũng vậy, cũng thế
 115. alter(v): /’ɔ:ltə/ thay đổi, biến đổi, sửa đổi
 116. alternative(n) (adj): /ɔ:l’tə:nətiv/ sự lựa chọn; lựa chọn
 117. alternatively(adv): như một sự lựa chọn
 118. although conj. /ɔ:l’ðou/ mặc dù, dẫu cho
 119. altogether(adv): /,ɔ:ltə’geðə/ hoàn toàn, hầu như; nói chung
 120. always(adv): /’ɔ:lwəz/ luôn luôn
 121. amaze(v): /ə’meiz/ làm ngạc nhiên, làm sửng sốt
 122. amazing(adj): /ə’meiziɳ/ kinh ngạc, sửng sốt
 123. amazed(adj): /ə’meiz/ kinh ngạc, sửng sốt
 124. back(n) (adj) (adv) (v): /bæk/ lưng, sau, về phía sau, trở lại
 125. background(n): /’bækgraund/ phía sau; nền
 126. backwards (also backward especially in NAmE) (adv) /’bækwədz/ tên riêng
 127. backward(adj): /’bækwəd/ về phía sau, lùi lại
 128. bacteria(n): /bæk’tiəriəm/ vi khuẩn
 129. bad(adj): /bæd/ xấu, tồi
 130. go bad: bẩn thỉu, thối, hỏng
 131. badly(adv): /’bædli/ xấu, tồi
 132. bad-tempered(adj): /’bæd’tempəd/ xấu tính, dễ nổi cáu
 133. bag(n): /bæg/ bao, túi, cặp xách
 134. baggage(n); (especially NAmE) /’bædidʤ/ hành lý
 135. bake(v): /beik/ nung, nướng bằng lò
 136. balance(n) (v): /’bæləns/ cái cân; làm cho cân bằng, tương xứng
 137. ball(n): /bɔ:l/ quả bóng
 138. ban(v) (n): /bæn/ cấm, cấm chỉ; sự cấm
 139. band(n): /bænd/ băng, đảng, nẹp
 140. bandage(n) (v): /’bændidʤ/ dải băng; băng bó
 141. bank(n): /bæɳk/ bờ (sông…) , đê
 142. bar(n): /bɑ:/ quán bia rượu
 143. bargain(n): /’bɑ:gin/ sự mặc cả, sự giao kèo mua bán
 144. barrier(n): /bæriə/ đặt chướng ngại vật
 145. base(n) (v): /beis/ cơ sở, cơ bản, nền móng; đặt tên, đặt cơ sở trên cái gì
 146. based on: dựa trên
 147. basic(adj): /’beisik/ cơ bản, cơ sở
 148. basically(adv): /’beisikəli/ cơ bản, về cơ bản
 149. basis(n): /’beisis/ nền tảng, cơ sở
 150. bath(n): /bɑ:θ/ sự tắm
 151. bathroom(n): buồng tắm, nhà vệ sinh
 152. battery(n): /’bætəri/ pin, ắc quy
 153. battle(n): /’bætl/ trận đ|nh, chiến thuật
 154. can modal(v)(n) :/kæn/ có thể; nhà tù, nhà giam, bình, ca đựng
 155. cannot: không thể’
 156. could modal(v): /kud/ có thể
 157. cancel(v): / ́kænsəl/ hủy bỏ, xóa bỏ’
 158. cancer(n): /’kænsə/ bệnh ung thư
 159. candidate(n): /’kændidit/ người ứng cử, thí sinh, người dự thi
 160. candy(n)(NAmE): / ́kændi/ kẹo
 161. cap(n): /kæp/ mũ lưỡi trai, mũ vải
 162. capable(of)(adj): /’keipәb(ә)l/ có tài, có năng lực; có khả năng, cả gan
 163. capacity(n):/kə’pæsiti/ năng lực, khả năng tiếp thu, năng suất
 164. capital(n) (adj): /ˈkæpɪtl/ thủ đô, tiền vốn; chủ yếu, chính yếu, cơ bản
 165. captain(n):/’kæptin/ người cầm đầu, người chỉ huy, thủ lĩnh
 166. community(n): /kə’mju:niti/ dân chúng, nhân dân
 167. company(n): / ́kʌmpəni/ công ty
 168. compare(v): /kәm’peә(r)/ so sánh, đối chiếu
 169. comparison(n): /kəm’pærisn/ sự so sánh
 170. compete(v): /kəm’pi:t/ đua tranh, ganh đua, cạnh tranh
 171. confidently(adv): /’kɔnfidəntli/ tự tin
 172. confine(v): /kən’fain/ giam giữ, hạn chế
 173. confined(adj): /kən’faind/ hạn chế, giới hạn
 174. confirm(v): /kən’fə:m/ xác nhận, chứng thực
 175. conflict (n) (v) /(v) kənˈflɪkt ; (n)ˈkɒnflɪkt/: xung đột, va chạm; sự xung đột, sự va chạm
 176. confront(v): /kən’frʌnt/ đối mặt, đối diện, đối chiếu
 177. confuse (v): làm lộn xộn, xáo trộn
 178. confusing(adj): /kən’fju:ziη/ khó hiểu, gây bối rối
 179. confused(adj): /kən’fju:zd/ bối rối, lúng túng, ngượng
 180. confusion(n): /kən’fju:ʒn/ sự lộn xộn, sự rối loạn
 181. congratulations(n): /kən,grætju’lei∫n/ sự chúc mừng, khen ngợi; lời chúc mừng, khen ngợi(s)
 182. continuous(adj): /kən’tinjuəs/ liên tục, liên tiếp
 183. continuously(adv): /kən’tinjuəsli/ liên tục, liên tiếp
 184. contract(n) (v): /’kɔntrækt/ hợp đồng, sự ký hợp đồng; ký kết
 185. contrast(n) (v): /kən’træst/ or/’kɔntræst/ sự tương phản; làm tương phản, làm trái ngược
 186. contrasting(adj): /kən’træsti/ tương phản
 187. contribute(v): /kən’tribju:t/ đóng góp, ghóp phần
 188. contribution(n): / ̧kɔntri ́bju:ʃən/ sự đóng góp, sự góp phần
 189. control(n) (v): s/kən’troul/ sự điều khiển, quyền hành, quyền lực, quyền chỉ huy
 190. in control(of): trong sự điều khiển của
 191. under control: dưới sự điều khiển của
 192. controlled(adj): /kən’trould/ được điều khiển, được kiểm tra
 193. uncontrolled(adj): /’ʌnkən’trould/ không bị điều khiển, không bị kiểm tra, không bị hạn chế
 194. convenient(adj): /kən ́vi:njənt/ tiện lợi, thuận lợi, thích hợp
 195. convention(n): /kən’ven∫n/ hội nghị, hiệp định, quy ước
 196. conventional(adj): /kən’ven∫ənl/ quy ướ
 197. cconversation(n): /,kɔnvə’seiʃn/ cuộc đàm thoại, cuộc trò chuyện.
 198. country(n): /ˈkʌntri/ nước, quốc gia, đất nước
 199. countryside(n): /’kʌntri’said/ miền quê, miền nông thôn
 200. county(n): /koun’ti/ hạt, tỉnh
 201. couple(n): /’kʌpl/ đôi, cặp; đôi vợ chồng, cặp nam nữa couple một cặp, một đôi
 202. courage(n): /’kʌridʤ/ sự can đảm, sự dũng cảm, dũng khí
 203. course(n): /kɔ:s/ tiến trình, quá trình diễn tiến; sân chạy đua
 204. of course: dĩ nhiên
 205. court(n): /kɔrt , koʊrt/ sân, sân (tennis…), tòa án, quan tòa, phiên tòa
 206. cousin(n): /ˈkʌzən/ anh em học
 207. over(v)(n): /’kʌvə/ bao bọc, che phủ; vỏ, vỏ bọc
 208. covered(adj); /’kʌvərd/ có mái che, kín đáo
 209. covering(n): / ́kʌvəriη/ sự bao bọc, sự che phủ, cái bao, bọc
 210. cow(n): /kaʊ/ con bò cái
 211. crack(n) (v): /kræk/ cừ, xuất sắc; làm nứt, làm vỡ, nứt nẻ, rạn nứt
 212. cracked(adj): /krækt/ rạn, nứtcraft (n)/kra:ft/ nghề, nghề thủ công
 213. crash(n) (v): /kræʃ/ vải thô; sự rơi (máy bay), sự phá sản, sụp đổ; phá tan tành, phá vụn
 214. crazy(adj): /’kreizi/ điên, mất trí
 215. cream(n): /kri:m/ kem
 216. create(v): /kri:’eit/ sáng tạo, tạo nên
 217. creature(n): /’kri:tʃə/ sinh vật, loài vật
 218. credit(n): /ˈkrɛdɪt/ sự tin, lòng tin, danh tiếng; tiền gửi ngân hàng
 219. credit card(n): thẻ tín dụng
 220. crime(n): /kraim/ tội, tội ác, tội phạm
 221. criminal(adj,n): /ˈkrɪmənl/ có tội, phạm tội; kẻ phạm tội, tội phạm
 222. crisis(n): /ˈkraɪsɪs/ sự khủng hoảng, cơn khủng hoảng
 223. crisp(adj): /krips/ giòn
 224. criterion(n): /kraɪˈtɪəriən/ tiêu chuẩn
 225. critical(adj): /ˈkrɪtɪkəl/ phê bình, phê phán; khó tính
 226. criticism(n): / ́kriti ̧sizəm/ sự phê bình, sự phê phán, lời phê bình, lời phê phán
 227. dad(n): /dæd/ bố, cha
 228. daily(adj): /’deili/ hàng ngày
 229. damage(n) (v): /’dæmidʤ/ mối hạn, điều hại, sự thiệt hại; làm hư hại, làm hỏng, gây thiệt hại
 230. damp(adj): /dæmp/ ẩm, ẩm ướt, ẩm thấp
 231. dance(n) (v): /dɑ:ns/ sự nhảy múa, sự khiêu vũ; nhảy múa, khiêu vũ
 232. dancing(n): /’dɑ:nsiɳ/ sự nhảy múa, sự khiêu vũ
 233. dancer(n): /’dɑ:nsə/ diễn viên múa, người nhảy múa
 234. danger(n): /’deindʤə/ sự nguy hiểm, mối hiểm nghèo; nguy cơ, mối đe dọa
 235. dangerous(adj): / ́deindʒərəs/ nguy hiểm
 236. dare(v): /deər/ dám, dám đương đầu với; thách
 237. dark(adj,(n): /dɑ:k/ tối, tối tăm; bóng tối, ám muội
 238. data(n): / ́deitə/ số liệu, dữ liệu
 239. date(n) (v): /deit/ ngày, kỳ, kỳ hạn, thời kỳ, thời đại; đề ngày tháng, ghi niên hiệu
 240. daughter(n): /ˈdɔtər/ con gái
 241. day(n): /dei/ ngày, ban ngày
 242. diagram(n): /ˈdaɪəˌgræm/ biểu đồ
 243. diamond(n): /´daiəmənd/ kim cương
 244. diary(n): /’daiəri/ sổ nhật ký; lịch ghi nhớ
 245. dictionary(n): /’dikʃənəri/ từ điển
 246. die(v): /daɪ/ chết, từ trần, hy sinh
 247. dying(adj): /ˈdaɪɪŋ/ sự chết
 248. diet(n): /’daiət/ chế độ ăn uống, chế độ ăn kiêng
 249. difference(n): /ˈdɪfərəns , ˈdɪfrəns/ sự khác nhau
 250. different(adj): /’difrзnt/ khác, khác biệt, khác nhau
 251. differently(adv): /’difrзntli/ khác, khác biệt, khác nhau
 252. difficult(adj): /’difik(ə)lt/ khó, khó khăn, gay go
 253. difficulty(n): /’difikəlti/ sự khó khăn, nỗi khó khăn, điều cản trở
 254. dig(v): /dɪg/ đào bới, xới
 255. dinner(n): /’dinə/ bữa trưa, chiều
 256. direct(adj) (v): /di’rekt; dai’rekt/ trực tiếp, thẳng, thẳng thắn; gửi, viết cho ai, điều khiển
 257. directly(adv): /dai´rektli/ trực tiếp, thẳng
 258. direction(n): /di’rek∫n/ sự điều khiển, sự chỉ huy
 259. director(n): /di’rektə/ giám đốc, người điều khiển, chỉ huy
 260. dirt(n): /də:t/ đồ bẩn thỉu, đồ dơ bẩn, vật rác rưởi
 261. dirty(adj): /´də:ti/ bẩn thỉu, dơ bẩn
 262. disabled(adj): /dis´eibld/ bất lực, không có khă năng
 263. dis(adv)antage(n): /ˌdɪsədˈvæntɪdʒ , ˌdɪsədˈvɑntɪdʒ/sự bất lợi, sự thiệt hại
 264. disagree(v): /¸disə´gri:/ bất đồng, không đồng ý, khác, không giống; không hợp
 265. disagreement(n): /¸disəg´ri:mənt/ sự bất đồng, sự không đồng ý, sự khác nhau
 266. disappear(v): /disə’piə/ biến mất, biến đi
 267. disappoint(v): /ˌdɪsəˈpɔɪnt/ không làm thỏa ước nguyện, ý mong đợi; thất ước, làm thất bại
 268. disappointing(adj): /¸disə´pɔintiη/ làm chán ngán, làm thất vọng
 269. disappointed(adj): /,disз’pointid/ thất vọng
 270. disappointment(n): /¸disə´pɔintmənt/ sự chán ngán, sự thất vọng
 271. disapproval(n): /¸disə´pru:vl/ sự phản đổi, sự không tán thành
 272. disapprove (of) (v): /¸disə´pru:v/ không tán thành, phản đối, chê
 273. disapproving(adj): /¸disə´pru:viη/ phản đối
 274. disaster(n): /di’zɑ:stə/ tai họa, thảm họa
 275. disc (also disk, especially in NAmE)(n): /disk/ đĩa
 276. discipline(n): /’disiplin/ kỷ luật
 277. discount(n): /’diskaunt/ sự bớt giá, sự chiết khấu, tiền bớt, chiết khấu
 278. discover(v): /dis’kʌvə/ khám phá, phát hiện ra, nhận ra
 279. discovery(n): /dis’kʌvəri/ sự khám phá, sự tìm ra, sự phát hiện ra
 280. discuss(v): /dis’kΛs/ thảo luận, tranh luận
 281. discussion(n): /dis’kʌʃn/ sự thảo luận, sự tranh luận
 282. disease(n): /di’zi:z/ căn bệnh, bệnh tật
 283. disgust(v) (n): /dis´gʌst/ làm ghê tởm, làm kinh tởm, làm phẫn nộ
 284. disgusting(adj): /dis´gʌstiη/ làm ghê tởm, kinh tởm
 285. disgusted(adj): /dis´gʌstid/ chán ghét, phẫn nộ
 286. dish(n): /diʃ/ đĩa (đựng thức ăn)
 287. dishonest(adj): /dis´ɔnist/ bất lương, không thành thật
 288. dishonestly(adv): /dis’onistli/ bất lương, không lương thiện
 289. disk(n): /disk/ đĩa, đĩa hát
 290. dislike(v) (n): /dis’laik/ sự không ưa, không thích, sự ghét
 291. dismiss(v): /dis’mis/ giải tán (quân đội, đám đông); sa thải (người làm)
 292. display(v) (n): /dis’plei/ bày tỏ, phô trương, trưng bày; sự bày ra, phô bày, trưng bày
 293. dissolve(v): /dɪˈzɒlv/ tan rã, phân hủy, giải tán
 294. distance(n): /’distəns/ khoảng cách, tầm xa
 295. distinguish(v): /dis´tiηgwiʃ/ phân biệt, nhận ra, nghe ra
 296. distribute(v): /dis’tribju:t/ phân bổ, phân phối, sắp xếp, phân loại
 297. distribution(n): /,distri’bju:ʃn/ sự phân bổ, sự phân phối, phân phát, sự sắp xếp
 298. district(n): /’distrikt/ huyện, quận
 299. disturb(v): /dis´tə:b/ làm mất yên tĩnh, làm náo động, quấy rầy
 300. disturbing(adj): /dis´tə:biη/ xáo trộn

Các bạn tải file tại đây: Dowload 300 từ vựng tiếng Anh thông dụng

Hi vọng bài viết 300 từ vựng tiếng Anh thông dụng trên của tailieuielts.com có thể giúp bạn bổ sung thêm kiến thức, hiểu nghĩa, cách phiên âm của từ vựng. Nếu bạn có thắc mắc gì hãy để lại comment bên dưới chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn sớm nhất có thể.

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Toàn bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề Con người
Toàn bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề Con người
Ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ gửi đến các bạn bài viết toàn bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề Con người. Hãy cùng tìm hiểu nhé! Nội dung chính1 1. Từ vựng iếng Anh miêu tả độ tuổi, thế

Bài viết cùng chuyên mục

Bình luận

Bình luận