Từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chủ đề Toán học

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ gửi đến các bạn bài viết Từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chủ đề Toán học. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chủ đề Toán học
Từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chủ đề Toán học

1. Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành toán học thường được dùng

 1. Pentagon /’pentə¸gɔn/ hình ngũ giác            
 2. Hexagon /’heksəgən/ hình lục giác
 3. Oval /ouvl/ hình bầu dục                               
 4. Cube /kju:b/ hình lập phương
 5. Pyramid /’pirəmid/ hình chóp                       
 6. Sphere /sfiə/ hình cầu
 7. Times /taims/ lần                                         
 8. Multiply /’mʌltiplai/ nhân
 9. Divide /di’vaid/ chia                                     
 10. Equal /’i:kwəl/ bằng
 11. Minus /’mainəs/ âm                                       
 12. Plus /plʌs/ dương
 13. Addition /ə’dɪʃn/ phép cộng                          
 14. Multiplication /¸mʌltipli’keiʃən/ phép nhân
 15. Subtraction /səb’trækʃən/ phép trừ               
 16. Division /dɪ’vɪʒn/ phép chia
 17. Arithmetic /ə’riθmətik/ số học                       
 18. Algebra /’ældʤibrə/ đại số
 19. Geometry /ʤi’ɔmitri/ hình học                      
 20. Add /æd/  cộng
 21. Subtract /səb’trækt/ trừ                                 
 22. Take away /teik ə’wei/ trừ đi
 23. Squared /skweəd/ bình phương                   
 24. Parallel /’pærəlel/ song song
 25. Length /leɳθ/ chiều dài                                 
 26. Width /wɪtθ/ chiều rộng
 27. Height /hait/ chiều cao                                   
 28. Fraction /’frækʃən/ phân số
 29. Total /’təʊtl/ tổng                                           
 30. Percent /pəˈsent/ phần trăm
 31. Volume /’vɔlju:m/ dung lượng                      
 32. Straight line /streɪt lain/ đường thẳng
 33. Curve /kə:v/ đường cong                             
 34. Angle /’æɳgl/ góc
 35. Right angle /rait ‘æɳgl/ góc vuông                
 36. Radius /’reidiəs/ bán kính
 37. Diameter /dai’æmitə/ đường kính                 
 38. Percentage /pə´sentidʒ/ tỷ lệ phần trăm
 39. Decimal /’desiməl/ thập phân                       
 40. Square root /skweə ru:t/ căn bình phương
 41. Circumference /sə:’kʌmfərəns/ chu vi đường tròn
 42. Decimal point /’desiməl pɔint/ dấu thập phân

Xem thêm bài viết dưới đây:

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành toán học trong kỳ thi Olympic

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành toán học trong kỳ thi Olympic
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành toán học trong kỳ thi Olympic
 1. Adjacent pair: Cặp góc kề nhau                   
 2. Central angle: Góc ở tâm
 3. Chord: Dây cung                                           
 4. Circumference: Chu vi
 5. Collinear: Cùng đường thẳng                      
 6. Coplanar: Cùng một mặt phẳng
 7. Concentric : Đồng tâm                                
 8. Cone: Hình nón
 9. Congruent: Bằng nhau                                
 10. Cube: Hinh khối
 11. Cylinder: Hình trụ                                         
 12. Decagon: Thập giác
 13. Diameter: Đường kính                                   
 14. Equilateral triangle: Tam giác đều
 15. Fraction: Phân số                                         
 16. Heptagon: Thất giác
 17. Hexagon: Lục giác                                         
 18. Inscribed angle: Góc nội tiếp
 19. Isosceles triangle: Tam giác cân                  
 20. difference: hiệu
 21. sum: tổng                                                     
 22. quotient: thương số
 23. cyclic: nội tiếp (adj)                                       
 24. speed: vận tốc
 25. circumscribed: ngoại tiếp                              
 26. median: trung tuyến
 27. Perimeter: chu vi                                           
 28. area: diện tích
 29. inequality: bất đẳng thức                              
 30. similar; congruent: đồng dạng
 31. Similar triangles: tam giác đồng dạng.          
 32. prism; cylinder: hình lăng trụ
 33. abacus: Bàn tính                                           
 34. abridge: Rút gọn, làm tắt
 35. abscissa: Hoành độ                                       
 36. abscissae: Hoành độ
 37. absolute: Tuyệt đối                                       
 38. absolute value: Giá trị tuyệt đối
 39. abut: (a.): Chung biên, kề sát                       
 40. accuracy: Độ chính xác
 41. accurate: Chính xác                                       
 42. add: Cộng vào, thêm vào, bổ sung
 43. addend: Số hạng (của tổng)                         
 44. adder: Bộ cộng
 45. algebraic ~: Bộ cộng đại số                           
 46. amplitude ~: Bộ cộng biên độ
 47. addition: Phép cộng                                       
 48. additive: Cộng tính
 49. additivity: (tính chất) cộng tính                       
 50. adinfinitum (Latin): Vô cùng
 51. adjoin: Kề, nối, chung biên                           
 52. adjoint: Liên hợp
 53. of a matrix: Ma trận liên hợp                     
 54. affine: Afin
 55. affinity: Phép biến đối afin                           
 56. bounded : Tập hợp bị chặn
 57. finite : Tập hợp hữu hạn                              
 58. infinite : Tập hợp vô hạn
 59. product : Tập hợp tích                                 
 60. aggregation: Sự tổng hợp
 61. linear : Sự gộp tuyến tính                            
 62. agreement: Quy ước
 63. rectangular parallelepiped: hình hộp chữ nhật
 64. Kites: Tứ giác có 2 cặp cạnh kề bằng nhau
 65. root (of equation); solution (algebra): nghiệm
 66. abbreviate: Viết tắt; nhiều khi được viết tắt thành abv.
 67. Abelian: có tính giao hoán (đặt theo tên nhà toán học Abel)
 68. acnode : Điểm cô lập (của đường cong)
 69. acyclic: (a.) Không tuần hoàn, phi tuần hoàn
 70. acyclicity: Tính không tuần hoàn, tính xilic
 71. of differential quation: Phương trình vi phân liên hợp
 72. affinor: Afinơ, toán từ biến đổi tuyến tính
 73. aggregate: 1. (n.) Tập hợp, bộ; 2, (v.) tụ tập lại
 74. Interior angle: Góc có đỉnh nằm trong đường tròn
 75. Cubic: Đơn vị khối ( Cm3: cubic centimeters,…)
 76. Acute: Nhọn (Acute angle: góc nhọn; acute triangle: tam giác nhọn)
 77. Alternate exterior: So le ngoài (Không nhất thiết phải bằng nhau)
 78. Alternate interior: So le trong (Không nhất thiết phải bằng nhau
 79. Arc: Cung (Minor arc: cung nhỏ; major arc: cung lớn)
 80. Complementary: Phụ nhau (Không kề với nhau)
 81. Corresponding pair: Cặp góc đồng vị (Không nhất thiết phải bằng nhau)

Xem thêm bài viết sau:

3. Từ vựng thuật ngữ chuyên ngành toán học

3.1 Chuyên ngành toán học mở rộng

 1. Index form  : dạng số mũ
 2. Evaluate : ước tính
 3. Simplify : đơn giản
 4. Express : biểu diễn, biểu thị
 5. Solve : giải
 6. Positive : dương
 7. Negative : âm
 8. Equation : phương trình, đẳng thức
 9. Equality : đẳng thức
 10. Quadratic equation : phương trình bậc hai
 11. Root : nghiệm của phương trình
 12. Linear equation (first degree equation) : phương trình bậc nhất
 13. Formulae : công thức
 14. Algebraic expression : biểu thức đại số

3.2. Chuyên ngành toán học về phân số

 1. Fraction : phân số
 2. vulgar fraction : phân số thường
 3. decimal fraction : phân số thập phân
 4. Single fraction : phân số đơn
 5. Simplified fraction : phân số tối giản
 6. Lowest term : phân số tối giản
 7. Significant figures : chữ số có nghĩa
 8. Decimal place : vị trí thập phân, chữ số thập phân
 9. Subject : chủ thể, đối tượng
 10. Perimeter : chu vi
 11. Area : diện tích
 12. Volume : thể tích
 13. Quadrilateral : tứ giác
 14. Parallelogram : hình bình hành
 15. Intersection : giao điểm

3.3. Chuyên ngành toán học về tọa độ :

 1. Origin : gốc toạ độ
 2. Diagram : biểu đồ, đồ thị, sơ đồ
 3. Parallel : song song
 4. Symmetry : đối xứng
 5. Trapezium : hình thang
 6. Vertex : đỉnh
 7. Vertices : các đỉnh
 8. Triangle : tam giác
 9. Isosceles triangle : tam giác cân
 10. acute triangle : tam giác nhọn
 11. circumscribed triangle : tam giác ngoại tiếp
 12. equiangular triangle : tam giác đều
 13. inscribed triangle : tam giác nội tiếp
 14. obtuse triangle : tam giác tù
 15. right-angled triangle : tam giác vuông
 16. scalene triangle : tam giác thường
 17. Midpoint : trung điểm
 18. Gradient of the straight line : độ dốc của một đường thẳng, hệ số góc
 19. Distance : khoảng cách
 20. Rectangle : hình chữ nhật
 21. Trigonometry : lượng giác học
 22. The sine rule : quy tắc sin
 23. The cosine rule : quy tắc cos
 24. Cross-section : mặt cắt ngang

3.4. Chuyên ngành toán học về một số hình khối

Chuyên ngành toán học về một số hình khối
Chuyên ngành toán học về một số hình khối
 1. Cuboid : hình hộp phẳng, hình hộp thẳng
 2. Pyramid : hình chóp
 3. regular pyramid : hình chóp đều
 4. triangular pyramid : hình chóp tam giác
 5. truncated pyramid : hình chóp cụt
 6. Slant edge : cạnh bên
 7. Diagonal : đường chéo
 8. Inequality : bất phương trình
 9. Rounding off : làm tròn
 10. Rate : hệ số
 11. Coefficient : hệ số
 12. Scale : thang đo
 13. Kinematics : động học
 14. Displacement : độ dịch chuyển
 15. Speed : tốc độ
 16. Velocity : vận tốc
 17. major arc : cung lớn
 18. minor arc : cung nhỏ
 19. retardation : sự giảm tốc, sự hãm
 20. acceleration : gia tốc

3.5. Chuyên ngành toán học về số học :

 1. Integer number : số nguyên
 2. Real number : số thực
 3. Least value : giá trị bé nhất
 4. Greatest value : giá trị lớn nhất
 5. prime number : số nguyên tố
 6. stated : đươc phát biểu, được trình bày
 7. density : mật độ
 8. maximum : giá trị cực đại
 9. Minimum : giá trị cực tiểu
 10. varies directly as : tỷ lệ thuận 
 11. directly proportional to : tỷ lệ thuận với
 12. inversely proportional : tỷ lệ nghịch
 13. varies as the reciprocal : nghịch đảo
 14. in term of : theo ngôn ngữ, theo
 15. base of a cone : đáy của hình nón
 16. transformation : biến đổi
 17. reflection : phản chiếu, ảnh
 18. anticlockwise rotation : sự quay ngược chiều kim đồng hồ
 19. clockwise rotation : sự quay theo chiều kim đồng hồ

Trên đây là bài viết Từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chủ đề Toán học. Hy vọng bài viết này sẽ giúp đỡ các bạn phần nào trong học tập và nghiên cứu.

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Hoa quả
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Hoa quả
Hôm nay, tailieuielts.com sẽ chia sẻ với các bạn bài viết từ vựng tiếng Anh chủ đề Hoa quả. Hãy cùng tìm hiểu nhé! Nội dung chính1 1. Các loại hoa quả có hình tròn bằng tiếng Anh2 2. Các
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Lâm nghiệp
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Lâm nghiệp
Ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ gửi đến các bạn bài viết Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Lâm nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu nhé! Xem thêm bài viết sau: Từ vựng tiếng Anh chủ đề Shopping – Mua sắm Tổng
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Shopping - Mua sắm
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Shopping - Mua sắm
Hôm nay, tailieuielts.com sẽ gửi đến các bạn bài viết Từ vựng tiếng Anh chủ đề Shopping – Mua sắm. Hãy cùng tìm hiểu nhé! Xem thêm bài viết sau: Tổng hợp từ Đồng âm trong tiếng Anh Từ vựng
Từ vựng tiếng Anh về phương tiện giao thông
Từ vựng tiếng Anh về phương tiện giao thông
Hiểu biết về các loại phương tiện giao thông là một lợi thế trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh. Ví như trong các tình huống nói về phương tiện di chuyển khi đi làm hoặc đi học cũng như khi nói về các phương tiện giao thông công cộng. Bạn đã biết được những từ vựng nào về chủ đề này?

Bài viết cùng chuyên mục

Bình luận

Bình luận