Từ vựng tiếng Anh chủ đề Môi trường

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Môi trường sống luôn là một trong những đề tài gây bức bối hiện nay, nhất là trái đất đang trong trạng thái nóng lên toàn cầu. Vì lý do đó, chủ đề môi trường luôn là một trong những chủ đề thường hay được đề cặp đến trong các bài thi IELTS. Ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ gửi đến các bạn bài viết từ vựng tiếng Anh chủ đề Môi trường. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Môi trường
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Môi trường

Xem thêm bài viết sau:

1. Các danh từ thường gặp chủ đề Môi trường

 1. acid rain /ˈæsɪd reɪn/ mưa a xít 
 2. atmosphere /ˈætməsfɪə/ khí quyển 
 3. biodiversity /ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/ sự đa dạng sinh học 
 4. carbon footprint /ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt/ dấu chân các-bon 
 5. catastrophe /kəˈtæstrəfi/ thảm họa 
 6. climate /ˈklaɪmət/ khí hậu 
 7. climate change /ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/ hiện tượng biến đổi khí hậu 
 8. creature /ˈkriːʧə/ sinh vật 
 9. destruction /dɪsˈtrʌkʃən/ sự phá hủy 
 10. disposal /dɪsˈpəʊzəl/ sự vứt bỏ
 11. desertification /dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃən/ quá trình sa mạc hóa 
 12. deforestation /dɪˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/ sự phá rừng 
 13. dust /dʌst/ bụi bẩn
 14. earthquake /ˈɜːθkweɪk/ cơn động đất 
 15. ecology /ɪˈkɒləʤi/ sinh thái học 
 16. ecosystem /ˈiːkəʊˌsɪstəm/ hệ sinh thái 
 17. bemission /ɪˈmɪʃən/ sự bốc ra 
 18. alternative energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/ năng lượng thay thế
 19. environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ môi trường 
 20. environmentalist /ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/ nhà môi trường học 
 21. erosion /ɪˈrəʊʒən/ sự xói mòn 
 22. endangered species /ɪnˈdeɪnʤəd ˈspiːʃiːz/ các loài có nguy cơ tuyệt chủng 
 23. exhaust /ɪgˈzɔːst/ khí thải 
 24. fossil fuel /ˈfɒsl fjʊəl/ nhiên liệu hóa thạch 
 25. famine /ˈfæmɪn/ nạn đói 
 26. pesticide /ˈpɛstɪsaɪd/ thuốc trừ sâu 
 27. fertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzə/ phân bón 
 28. global warming /ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ hiện tượng ấm lên toàn cầu 
 29. greenhouse effect /ˈgriːnhaʊs ɪˈfɛkt/ hiệu ứng nhà kính 
 30. industrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ chất thải công nghiệp 
 31. natural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ tài nguyên thiên nhiên 
 32. oil spill /ɔɪl spɪl/ sự cố tràn dầu 
 33. ozone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ tầng ô-zôn 
 34. pollution /pəˈluːʃən/ sự ô nhiễm 
 35. preservation /ˌprɛzəːˈveɪʃən/ sự bảo tồn 
 36. rainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ rừng nhiệt đới 
 37. sea level /siː ˈlɛvl/ mực nước biển 
 38. sewage /ˈsjuːɪʤ/ nước thải 
 39. soil /sɔɪl/ đất 
 40. solar power /ˈsəʊlə ˈpaʊə/ năng lượng mặt trời 
 41. solar panel /ˈsəʊlə ˈpænl/ pin mặt trời
 42. urbanization /ˌərbənəˈzeɪʃn/ quá trình đô thị hóa 

Xem thêm bài viết sau:

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Tình từ chủ đề Môi trường

Tình từ chủ đề Môi trường
Tình từ chủ đề Môi trường
 1. harmful /ˈhɑːmfʊl/ gây hại 
 2. renewable /rɪˈnjuːəbl/ có thể phục hồi 
 3. reusable /riːˈjuːzəbl/ có thể tái sử dụng 
 4. toxic /ˈtɒksɪk/ độc hại 
 5. polluted /pəˈluːtɪd/ bị ô nhiễm 
 6. biodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/ có thể phân hủy
 7. sustainable /səˈsteɪnəbəlbền vững
 8. hazardous /ˈhæzərdəs/ nguy hiểm
 9. organic /ɔrˈgænɪk/ hữu cơ
 10. man-made /mən-meɪd/ nhân tạo
 11. environment friendly /ɪnˈvaɪrənmənt ˈfrɛndlithân thiện với môi trường 

3. Động từ chủ đề Môi trường

 1. contaminate /kənˈtæmɪneɪt/ làm bẩn 
 2. destroy /dɪsˈtrɔɪ/ phá hủy 
 3. die out /daɪ aʊt/ chết dần 
 4. disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ biến mất 
 5. dry up /draɪ ʌp/ khô cạn 
 6. dump /dʌmp/ vứt bỏ 
 7. emit /ɪˈmɪt/ bốc ra 
 8. erode /ɪˈrəʊd/ xói mòn 
 9. leak /liːk/ rò rỉ 
 10. threaten /ˈθrɛtn/ đe dọa 
 11. pollute /pəˈluːt/ làm ô nhiễm 
 12. protect /prəˈtɛkt/ bảo vệ 
 13. purify /ˈpjʊərɪfaɪ/ thanh lọc 
 14. recycle /ˌriːˈsaɪkl/ tái chế 
 15. reuse /riːˈjuːz/ tái sử dụng
 16. conserve /kənˈsɜrv/ bảo tồn
 17. clean /klin/ dọn dẹp
Động từ chủ đề Môi trường
Động từ chủ đề Môi trường

Trên đây là bài viết từ vựng tiếng Anh chủ đề môi trường. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn vốn từ vựng đa dạng trong các bài thi IELTS, công việc và đời sống nhé!

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Con vật
Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Con vật
Trong cuộc sống thường nhật hằng ngày, bạn có thể gặp vô số các loài vật xuất hiện xong quanh mình. Vậy bạn đã bao giờ thắc mắc con vật mà bạn gặp có tên gọi trong tiếng Anh như
Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh chủ đề Gia đình
Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh chủ đề Gia đình
Học Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề là một dưới các bí quyết học tiếng Anh hiệu quả được rất nhiều giáo viên tiếng Anh dùng và cổ vũ học viên của mình áp dụng. Trong bài học ngày hôm nay, TailieuIELTS xin ra mắt đến những bạn những từ vựng thuộc chủ đề Gia đình, một
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Bất động sản
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Bất động sản
Ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ gửi đến bạn bài viết từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Bất động sản. Hãy cùng tìm hiểu nhé! Nội dung chính1 1. Thuật ngữ bất động sản về nhà cửa, căn hộ2 2. Thuật

Bài viết cùng chuyên mục

Bình luận

Bình luận