Từ vựng tiếng Anh chủ đề Chính trị

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ gửi đến các bạn bài viết từ vựng tiếng Anh chủ đề Chính trị. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Chính trị
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Chính trị

A

 1. Absolute veto: Phủ quyết tuyệt đối
 2. Absolute monarchy: quân chủ chuyên chế
 3. Abuse of power: Lạm dụng quyền lực
 4. Abuse: lạm dụng
 5. Access: tiếp cận
 6. Accord: hiệp ước/hiệp định
 7. Accountability: trách nhiệm giải trình
 8. Acknowledge: lời cảm ơn
 9. Action resources: các nguồn lực (cho) hành động
 10. Action: hành động
 11. Active citizenship: công dân tích cực
 12. Activist: nhà hoạt động (xã hội)
 13. Administration: 1. chính quyền/hành chính; 2. sự quản lý
 14. Administrative capacity: năng lực quản lý/trị
 15. Administrative decentralization: phi tập trung hóa quản lý
 16. Administrative law: luật hành chính
 17. Advocacy: vận động
 18. Affect: ảnh hưởng
 19. Affirmative action: chương trình hành động tích cực
 20. Against: chống lại
 21. Age of reason: kỷ nguyên của lý tính (lý trí)
 22. Agenda-setting: thiết lập nghị trình
 23. Aid and defend democrats: hỗ trợ và bảo vệ các nhà dân chủ
 24. Ambassador: Đại sứ
 25. Ambiguous regimes: các chế độ mơ hồ
 26. Amendment: sửa đổi một đạo luật (hoặc hiến pháp); tu chính án
 27. Anarchism: chủ nghĩa vô chính phủ
 28. Annual budget: ngân sách hàng năm
 29. Anti – :chống lại
 30. Antidemocratic party: các đảng phản dân chủ
 31. Apathy: thờ ơ
 32. Apply for citizenship: xin nhập quốc tịch
 33. Appointed: bổ nhiệm
 34. Arbitrary and unlawful deprivation of life: tước đoạt sinh mạng tùy tiện và trái luật
 35. Arbitrary arrest: bắt giữ tùy tiện
 36. Armed forces: các lượng lượng vũ trang
 37. Arrest: bắt giữ
 38. Asian values: giá trị châu Á
 39. Assassinate: ám sát
 40. Assembly: hội đồng, quốc hội
 41. Assess: đánh giá
 42. Assimilation: đồng hóa
 43. Assistance: hỗ trợ
 44. Association: hiệp hội
 45. Assume: thừa nhận/giải định
 46. Atrocities: tàn bạo
 47. Authoritarianism: chủ nghĩa độc đoán
 48. Authority: thẩm quyền (quyền lực hợp pháp)
 49. Autocratic forces: các lực lượng độc tài
 50. Autonomy: tự trị

>>> Xem thêm: Tổng hợp 300 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất theo chủ đề

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

B

 1. Bad governance: cai trị kém cỏi
 2. Balance of power: cân bằng quyền lực
 3. Barbarous: man rợ
 4. Basic elements of democracy: các yếu tố cơ bản của dân chủ
 5. Basic principles of democracy: các nguyên tắc cơ bản của dân chủ
 6. Beliefs, attitudes, values, : niềm tin, thái độ, giá trị,
 7. Believe in the legitimacy of democracy: tin vào tính chính danh của dân chủ
 8. Better governance: quản trị/ quản lý tốt hơn
 9. Bicameral assembly/legislature: quốc hội lưỡng viện
 10. Bilateral, multilateral: song phương và đa phương
 11. Bourgeoisie: giới tư sản
 12. Breakdowns of democracy: sụp đổ của dân chủ
 13. Budget: ngân sách
 14. Bureaucracy: hệ thống hành chính, hệ thống quan liêu

>>> Tham khảo: Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về chủ đề ngôn ngữ

C

 1. Cabinet: nội các
 2. Campaign: chiến dịch
 3. Candidate: ứng cử viên
 4. Cases: trường hợp/ca
 5. Category: phạm trù/hạng
 6. Caution: thận trọng
 7. Censor: kiểm duyệt
 8. Censored the press: kiểm duyệt báo chí
 9. Central government: chính quyền trung ương
 10. Centralism: chế độ tập quyền trung ương; chế độ tập trung
 11. Centralization: tập trung hóa
 12. Chair of the national assembly: chủ tịch quốc hội
 13. Charisma authority: thẩm quyền (dựa trên) sức hút, tài năng cá nhân
 14. Child exploitation: bóc lột trẻ con
 15. Choose: lựa chọn
 16. Citing evidence: viện dẫn bằng chứng
 17. Citizen: công dân
 18. Civic Culture: văn hóa dân sự
 19. Civic engagement: tham gia dân sự
 20. Civic Pluralism: đa nguyên dân sự
 21. Civil and political freedom: tự do dân sự và chính trị
 22. Civil servant: công chức
 23. Civil society: xã hội dân sự
 24. Civilian control of the military: kiểm soát của dân sự đối với quân sự
 25. Civilian supervision: giám sát dân sự
 26. Civilization: văn minh
 27. Clarity: rõ ràng
 28. Classism: chủ nghĩa giai cấp
 29. Clientelism: chính sách/chủ nghĩa bảo trợ
 30. Closed authoritarianism: độc tài đóng
 31. Coalition cabinet: nội các liên minh
 32. Coalition government: chính phủ liên minh
 33. Coalition: liên minh
 34. Codification (codify): soạn điều lệ
 35. Collaboration: cộng tác
 36. Collective action: hành động tập thể
 37. Collectivism: chủ nghĩa tập thể
 38. Colonial rule: cai trị thuộc địa
 39. Colonialism/imperialism: chủ nghĩa thực dân/đế quốc
 40. Commander in chief: tổng tư lệnh
 41. Commitment: cam kết
 42. Common property: sở hữu chung
 43. Communism: chủ nghĩa cộng sản
 44. Communist Party of Vietnam: Đảng cộng sản Việt Nam
 45. Communist states: nhà nước cộng sản
 46. Communitarianism: chủ nghĩa cộng đồng
 47. Community: cộng đồng
 48. Compel: bắt buộc
 49. Competitive authoritarianism: độc tài cạnh tranh
 50. Complement: bổ xung
 51. Concentration of power: tập trung quyền lực
 52. Conduct: hành vi
 53. Conference: hội nghị
 54. Conflict resolution: giải quyết xung đột
 55. Conflicting values: các giá trị xung đột
 56. Congress: quốc hội
 57. Conscience: lương tâm/ý thức
 58. Consent: đồng thuận
 59. Conservatism: chủ nghĩa bảo thủ
 60. Consolidate emerging democracies: củng cố các nền dân chủ mới
 61. Constituency: đơn vị bầu cử, khu vực bầu cử
 62. Constituent Assembly: Quốc hội lập hiến
 63. Constituent: cử tri (như voter)
 64. Constitute: cấu thành/tạo thành
 65. Constitutional building: Xây dựng hiến pháp
 66. Constitutional Convention:Hội nghị lập hiến
 67. Constitutional court: tòa án hiến pháp; tòa bảo hiến
 68. Constitutional law: luật hiến pháp
 69. Constitutional rights: các quyền theo hiến pháp
 70. Constitutional: hợp hiến, lập hiến, theo hiến pháp
 71. Constitutionalism: chủ nghĩa lập hiến, chủ nghĩa hợp hiến
 72. Contractual obligations: nghĩa vụ theo khế ước (hợp đồng)
 73. Contrary: trái ngược
 74. Control corruption: kiểm soát tham nhũng
 75. Convention: hội nghị
 76. Core: cốt lõi
 77. Corporal punishment: dùng nhục hình
 78. Correspondence: tương ứng/thư từ
 79. Corruption: tham nhũng
 80. Cosmopolitanism: chủ nghĩa thế giới
 81. Counter-corruption commission: ủy ban chống tham nhũng
 82. Country: đất nước
 83. Coup attempt: nỗ lực đảo chính
 84. Court: tòa án
 85. Covenant: hợp đồng
 86. Create: tạo ra
 87. Creed: tín điều
 88. Crime: tội phạm
 89. Criminal procedure code: bộ luật tố tụng hình sự
 90. Criminality: tội phạm
 91. Crisis situations: hoàn cảnh khủng hoảng
 92. Criticize: phê phán/chỉ trích
 93. Cruel: tàn bạo
 94. Cultural Diffusion of Norms and Values: sự phổ biến/lan truyền chuẩn mực và giá trị văn hóa
 95. Cultural diversity: sự đa dạng về văn hóa
 96. Culture of democracy: văn hóa dân chủ
 97. Culture: văn hóa
 98. Customary international law: luật theo thông lệ quốc tế
 99. Customary: phong tục, tập quán
 100. Cynicism: hoài nghi/bi quan

Xem thêm bài viết sau:
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Điện công nghiệp
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề Tội phạm và Công lý
Tổng hợp những lời khuyên và phương pháp ôn thi cấp tốc hiệu quả

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Chính trị
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Chính trị

D

 1. Data: dữ liệu
 2. Deadlock: bế tắc (chính trị)
 3. Debt relief: giảm nợ
 4. Decision-making: ra quyết định
 5. Declaration:tuyên bố/tuyên ngôn
 6. Defend democracy: bảo vệ dân chủ
 7. Defense ministry: bộ quốc phòng
 8. Degrading: hạn cấp/hèn hạ
 9. Democracy: dân chủ
 10. Democrat: Đảng Dân Chủ, người thuộc đảng Dân Chủ
 11. Democratic Breakdowns: sụp đổ của dân chủ
 12. Democratic Consolidation: củng cố dân chủ
 13. Democratic erosion: sự xói mòn của dân chủ
 14. Democratic government: chính phủ dân chủ
 15. Democratic loyalty: lòng tin/sự trung thành với dân chủ
 16. Democratic methods: các phương pháp dân chủ
 17. Democratic norms and procedures: các chuẩn mực và thủ tục dân chủ
 18. Democratic political parties: các đảng chính trị dân chủ
 19. Democratic progress: tiến bộ dân chủ.
 20. Democratic Recession: suy thoái dân chủ
 21. Democratization: dân chủ hóa
 22. Democratize (electoral) authoritarian regimes: dân chủ hóa các chế độ độc tài (bầu cử)
 23. Denial of legitimacy to political opponents: phủ nhận tính chính danh của đối thủ chính trị
 24. Deny: phủ nhận
 25. Depoliticizing the military: phi chính trị hóa quân đội
 26. Deported: trục xuất
 27. Deprivation: tước đoạt/bãi miễn
 28. Deprived: túng quẫn
 29. Destruction: phá hủy
 30. Detain: ngăn cản/cản trở
 31. Determination: xác định/xác quyết
 32. Development assistance: hỗ trợ phát triển
 33. Dictatorship: chế độ độc tài
 34. Diffusion: phổ biến/lan truyền
 35. Dignity: phẩm giá
 36. Dilemmas of democracy: lưỡng nam của dân chủ
 37. Diplomacy & Sanctions: ngoại giao và trừng phạt
 38. Diplomacy: ngoại giao
 39. Diplomat: Nhà ngoại giao
 40. Direct and indirect democracy: dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp
 41. Disappearance: biến mất/mất tích
 42. Discrimination: phân biệt/kì thị
 43. Diversity: đa dạng
 44. Documenting: tài liệu hóa
 45. Due process: đúng thủ thục
 46. Duty: bổn phận

>>> Xem thêm: Toàn bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề Con người

E

 1. Economic development: phát triển kinh tế
 2. Economic globalization: toàn cầu hóa kinh tế
 3. Economic inequality: bất bình đẳng kinh tế
 4. Economic justice: công bằng trong lĩnh vực kinh tế
 5. Economic: kinh tế học
 6. Education: giáo dục
 7. Effective: hữu hiệu
 8. Efficiency: hiệu quả
 9. Elected officials: quan chức dân bầu
 10. Election: bầu cử
 11. Electoral Accountability: trách nhiệm giải trình (thông qua) bầu cử
 12. Electoral administration: cơ quan quản lý bầu cử
 13. Electoral authoritarianism: độc tài bầu cử
 14. Electoral campaigning: vận động bầu cử
 15. Electoral democracy: dân chủ bầu cử
 16. Electoral district: quận bầu cử
 17. Electoral manipulations and fraud: thao túng và gian lận bầu cử
 18. Electoral politic: chính trị bầu cử
 19. Electoral standard for democracy: tiêu chuẩn bầu cử của dân chủ
 20. Elimination: loại trừ
 21. Elite: tinh hoa
 22. Emerging democracies: các nền dân chủ mới
 23. Empathy: đồng cảm
 24. Emphasized: nhấn mạnh
 25. Employment: nghề nghiệp
 26. Engagement: tham gia/tham dự
 27. Enlightenment: khai sáng
 28. Environmental degradation: xuống cấp về môi trường
 29. Equal: bình đẳng
 30. Equality before the law: bình đẳng trước pháp luật
 31. Equality of opportunity: bình đẳng cơ hội
 32. Equality of outcome: bình đẳng kết quả
 33. Established democracies: các nền dân chủ lâu đời (bền vững)
 34. Ethnic Conflict: xung đột sắc tộc
 35. Ethnic minority:sắc tộc thiểu số
 36. Ethnic: sắc tộc
 37. Ethnocentrism: thuyết vị chủng
 38. European Union: liên minh châu âu
 39. Evaluate: đánh giá
 40. Executive abuse of power: lạm dụng quyền lực của nhánh hành pháp
 41. Executive branch: nhánh hành pháp
 42. Executive power: quyền hành pháp
 43. Expansion of participation: mở rộng sự tham gia
 44. External sovereignty: chủ quyền đối ngoại

>>> Xem thêm: 150 từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e chi tiết nhất

F

 1. Facilitate: làm cho thuận tiện
 2. Failure: thất bại
 3. Fascism: chủ nghĩa phát xít
 4. Federalism: chủ nghĩa liên bang
 5. Fixed term: nhiệm kì cố định
 6. Force: vũ lực
 7. Foreign policy: chính sách đối ngoại
 8. Formal equality: bình đẳng hình thức (hay bình đẳng về quyền)
 9. Formality: chính thức/đúng thủ tục
 10. Founded: thành lập
 11. Fragmented parliament: quốc hội phân mảnh
 12. Fraudulent, coerced, and manipulated (election): gian lận, ép buộc, thao túng
 13. Free & fair elections: bầu cử tự do và công bằng
 14. Free, fair, competitive, multiparty, periodic election: bầu cử tự do, công bằng, cạnh tranh, đa đảng và định kì
 15. Freedom: tự do, quyền tự do
 16. Freedoms of Speech, Assembly, Association: tự do ngôn luận, hội họp, lập hội
 17. Frontier: biên giới
 18. Fulfilling civic and social responsibility: hoàn thành trách nhiệm dân sự và xã hội
 19. Fundamental: nền tảng/căn bản
 20. Furthermore: hơn nữa

>>> Tham khảo: 39 Từ vựng tiếng Anh thông dụng chủ đề Chính Trị

G

 1. Gender politics: chính trị giới
 2. General Secretary: tổng bí thư
 3. General tendency: một khuynh hướng chung
 4. General: Đại tướng
 5. Generation: thế hệ
 6. Genuinely: thành thật
 7. Geographical representation: đại diện theo khu vực địa lý
 8. Goal: mục tiêu
 9. Goverment: chính phủ
 10. Governing party: đảng cầm quyền
 11. Government and opposition: chính phủ và đối lập
 12. Governor: Thống đốc
 13. Guarantee: đảm bảo
 14. Guilty: tội lỗi

H

 1. Harass: quấy rầy
 2. Head of State: người đứng đầu nhà nước, nguyên thủ quốc gia
 3. Head of Government: người đứng đầu chính phủ, thủ tướng.
 4. Hearing: buổi điều trần
 5. Hegemonic electoral authoritarianism: chế độ độc tài bầu cử (đảng) thống lĩnh
 6. Hierarchy: hệ thống cấp bậc, thứ bậc, tôn ti
 7. High court: tòa án cấp cao
 8. High priority on controlling corruption: ưu tiên kiểm soát tham nhũng
 9. History: lịch sử
 10. Horizontal accountability: trách nhiệm giải trình theo phương ngang
 11. House of representative: hạ viện
 12. Huge public debt: nợ công lớn
 13. Human Development Index: chỉ số phát triển con người
 14. Human development: phát triển con người
 15. Human empowerment: trao quyền cho con người
 16. Human nature: bản chất con người
 17. Human rights: nhân quyền, quyền con người
 18. Humankind: nhân loại
 19. Hybrid Regimes: chế độ lai

>>> Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh chủ đề Đường phố

I

 1. Ideals, sentiments, and evaluations: lý tưởng, tình cảm, và sự đánh giá
 2. Identity politics: chính trị bản sắc
 3. Identity: bản sắc
 4. Ideological hegemony: sự chi phối về ý thức hệ
 5. Ideology: ý thức hệ
 6. Illiberal democracy: dân chủ phi tự do
 7. Illiteracy: mù chữ
 8. Impartial: công bằng/không thiên vị
 9. Imperialism: chủ nghĩa đế quốc
 10. Implementation of institutional reforms: thực hiên các cải cách về thể chế
 11. Impose: áp đặt
 12. Inalienable: không thể chuyển nhượng
 13. Inappropriate institutional designs: thiết kế thể chế không phù hợp
 14. Incitement: khuyến khích/kích động
 15. Inclusiveness: tính bao hàm/tính toàn diện
 16. Incumbent government: chính phủ đương nhiệm
 17. Incumbent ruler: người cai trị đương nhiệm
 18. Independence: độc lập
 19. Independent institutions to monitor and control corruption & abuse of power: các thiết chế độ lập giám sát và kiểm soát tham nhũng và lạm dụng quyền lực
 20. Independent media: truyền thông độc lập
 21. Independent monitoring: giám sát độc lập
 22. Independent: độc lập
 23. Individual and community: cá nhân và cộng đồng
 24. Individualism: chủ nghĩa cá nhân
 25. Individuality vs collectivity: cá nhân vs tập thể
 26. Inevitable: không thể tránh được
 27. Informed citizenship: công dân hiểu biết
 28. Inherent: cố hữu, vốn có
 29. Inhumane treatment: đối xử phi nhân tính
 30. Innocence: vô tội
 31. Institution: thiết chế
 32. Institutionalization: thể chế hóa
 33. Integrity of the Person: sự toàn vẹn của con người
 34. Intelligence agencies: các cơ quan tình báo
 35. Intelligence: tình báo
 36. Interdependence: phụ thuộc lẫn nhau
 37. Interest groups: các nhóm lợi ích
 38. Interference: can thiệp
 39. Internal sovereignty: chủ quyền đối nội
 40. International assistance: hỗ trợ quốc tế
 41. International donors: các nhà tài trợ quốc tế
 42. international exchanges: trao đổi quốc tế
 43. International Influences: ảnh hưởng quốc tế
 44. International: quốc tế
 45. Interrogation: thẩm vấn
 46. Intolerance and violations of constitutional norms: bất khoan dung và vi phạm các chuẩn mực hiến pháp
 47. Investigation: điều tra

>>> Xem ngay: Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Xe cộ

J

 1. Jail: nhà tù
 2. Judicial review: cơ chế bảo hiến
 3. Judicial system was opaque and lacked independence: hệ thống tư pháp không minh bạch và thiếu tính độc lập
 4. Judiciary branch: nhánh tư pháp
 5. Judiciary system: hệ thống tư pháp
 6. Judiciary: tư pháp (tính từ)
 7. Jurisdictional: thuộc về thẩm quyền xét xử
 8. Justifying punishment: biện minh cho sự trừng phạt

K

 1. Kidnapping: bắt cóc
 2. Know their rights and obligations as citizens: biết về các quyền và bổn phận công dân của mình

L

 1. Law vs order: luật và sắc lệnh
 2. Law-abiding, respectful of the constitution: tuân theo luật và tôn trọng hiến pháp
 3. Law-breaking: phá vỡ luật (không tuân thủ luật)
 4. Lawyer: luật sư
 5. Leader of the majority: lãnh đạo phe đa số
 6. Leader: Lãnh tụ, người chỉ đạo
 7. Leadership: sự lãnh đạo
 8. Leave: cho phép
 9. Leftist: cánh tả
 10. Legal and constitutional limits: các giới hạn pháp lý và hiến pháp
 11. Legal and moral rights: quyền pháp lý và quyền đạo đức
 12. Legal and political sovereignty: chủ quyền pháp lý và chủ quyền chính trị
 13. Legal: pháp lý
 14. Legislative branch: nhánh lập pháp
 15. Legislative process: tiến trình lập pháp
 16. Legislature: cơ quan lập pháp
 17. Legitimacy crisis: khủng hoảng tính chính danh
 18. Legitimacy: tính chính danh
 19. Level: mức độ
 20. Levers: đòn bẩy
 21. Liberal democracy: dân chủ tự do
 22. Liberal government: chính phủ tự do
 23. Liberalism: chủ nghĩa tự do
 24. Liberty and licence: tự do và phóng túng
 25. Liberty: tự do
 26. Limitation: giới hạn
 27. Limited franchise: bầu cử giới hạn
 28. Limits power of government: Giới hạn quyền lực của chính phủ (quyền)
 29. Lobby: vận động hành lang
 30. Local government: chính quyền địa phuong
 31. Low economic development: mức độ phát triển kinh tế thấp

M

 1. Maintains order: duy trì trật tự
 2. Major: chính
 3. Majoritarian electoral system: hệ thống bầu cử đa số
 4. Majority rule: nguyên tắc đa số
 5. Majority: đa số
 6. Mandate: ủy nhiệm
 7. Market failures: thất bại của thị trường
 8. Market mechanism: cơ chế của thị trường
 9. Market: thị trường
 10. Marxism – Leninism: chủ nghĩa Mác – Lê nin
 11. Mass organization: tổ chức quần chúng
 12. Mass participation: tham gia của đại chúng
 13. Mass: quần chúng/đại chúng
 14. Massacre: thảm sát
 15. Massive corruption: tham nhũng đại trà
 16. Member states: nhà nước thành viên
 17. Merit: xứng đáng
 18. Middle-class: giai cấp trung lưu
 19. Military dictatorship: độc tài quân sự
 20. Military regime: chế độ quân sự
 21. Military rule: sự cai trị của quân đội
 22. Military, bureaucratic, or oligarchical power: quyền lực (lực lượng) của quân đội, giới hành chính, hay giới đầu sỏ.
 23. Military: quân đội
 24. Millennials: thiên niên kỷ
 25. Minimum criteria for democracy: tiêu chuẩn tối thiểu của dân chủ
 26. Minister of Education and Training: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo
 27. Minister of Justice: Bộ trưởng Tư pháp
 28. Minister of Transport: Bộ trưởng Giao thông Vận tải
 29. Minister: Bộ trưởng
 30. Ministry: Bộ
 31. Minority rights: quyền thiểu số
 32. Miracle of the market: phép màu của thị trường
 33. Misnister of Public Health: Bộ trưởng Y tế
 34. Moderation: ôn hòa
 35. Monarch: Quân chủ
 36. Monitor elections, deter fraud: giám sát bầu cử, ngăn chặn gian lận
 37. Monopoly of force: độc quyền về vũ lực
 38. Moral: đạo đức
 39. Movement: phong trào
 40. Multiculturalism: chủ nghĩa đa văn hóa
 41. Multiparty system: hệ thống đa đảng
 42. Municipal People’s Commitee: Ủy ban Nhân dân Thành Phố
 43. Murder: giết người
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Chính trị
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Chính trị

Xem thêm bài viết sau:
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về chủ đề ngôn ngữ
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Môi trường
Toàn bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề Con người

N

 1. National Assembly member: Đại biểu Quốc hội (VN)
 2. National character: đặc tính/tính cách dân tộc
 3. National defence: quốc phòng
 4. National: quốc gia/dân tộc
 5. Nationalism: chủ nghĩa dân tộc
 6. Nationality: quốc tịch
 7. Nation-state: nhà nước dân tộc
 8. Natural and positive law: luật tự nhiên và luật thực chứng
 9. Natural duty: bổn phận tự nhiên
 10. Natural harmony: hài hòa tự nhiên
 11. Negative freedom: tự do tiêu cực
 12. Nepotism: gia đình trị
 13. Neutral: trung lập
 14. New generation: một thế hệ mới
 15. No arbitrary arrest, exile, or imprisonment: không bắt giữ, trục xuất, hay bỏ tù một cách tùy tiện
 16. Nomination: đề cử, tiến cử
 17. Norm: chuẩn mực
 18. Numerous: vô số

O

 1. Obstacles: các trở ngại/cản trở
 2. Official statistics: những thống kê chính thức
 3. Oligarchical democracy: dân chủ đầu sỏ
 4. Omission: bỏ sót
 5. One-party abinets: Nội các một đảng
 6. One-party states: các nhà nước độc đảng
 7. Opposition party: đảng đối lập
 8. Opposition: đối lập/chống đối
 9. Oppression: đàn áp
 10. Oust: trục xuất
 11. Overthrow of elected governments: lật đổ các chính quyền dân cử

P

 1. Parliamentary investigative committees: các ủy ban điều tra của quốc hội
 2. Parliamentary system: chế độ đại nghị, nghị viện chế
 3. Parliamentary: hệ thống đại nghị
 4. Participation: tham gia
 5. Party and candidate: đảng phái và ứng viên
 6. Party competition: cạnh tranh đảng phái
 7. Party organization, polling, issue development, candidate training and recruitment: tổ chức đảng, thăm dò, các vấn đề phát triển, đào tạo và tuyển dụng ứng cử viên.
 8. Party system: hệ thống đảng
 9. Passivity: thụ động/bị động
 10. Peaceful: hòa bình
 11. Penal code: bộ luật hình sự
 12. Periodic: định kỳ
 13. Persecution: ngược đãi/khủng bố
 14. Persecution: truy tố
 15. Personal dictatorships: độc tài cá nhân
 16. Personality: cá tính/cá nhân
 17. Planning: kết hoạch (hóa)
 18. Platform: diễn đàn
 19. Pluralism: thuyết đa nguyên
 20. Polarized ethnic cleavage: phân hóa về sắc tộc
 21. Police state: nhà nước công an trị, nhà nước cảnh sát
 22. Policy: chính sách
 23. Political behavior: hành vi chính trị
 24. Political concept: khái niệm chính trị
 25. Political Culture: văn hóa chính trị
 26. Political debate: tranh luận chính trị
 27. Political dispute: tranh cãi/tranh chấp chính trị
 28. Political institution: thiết chế chính trị
 29. Political leader: nhà lãnh đạo chính trị
 30. Political obligation: nghĩa vụ chính trị
 31. Political party: đảng chính trị
 32. Political polarization: phân hóa chính trị
 33. Political reform: cải cách chính trị
 34. Political repression: đàn áp chính trị
 35. Political responsibilities: trách nhiệm chính trị
 36. Political system: Hệ thống chính trị
 37. Political theory: lý thuyết chính trị
 38. Political violence: bạo lực chính trị
 39. Politically Motivated Killings: bị giết vì các động cơ chính trị
 40. Poor country: nước nghèo
 41. Popular sovereignty: chủ quyền nhân dân
 42. Positive freedom: tự do tích cực
 43. Positive: tích cực
 44. Post-materialism: hậu (sau) chủ nghĩa vật chất
 45. Poverty: nghèo đói
 46. Pragmatism and flexibility: thực dụng và linh hoạt
 47. Pragmatism: thực dụng
 48. Preamble: Lời nói đầu hiến pháp
 49. Prejudice: định kiến
 50. President: Tổng thống
 51. Presidential election: bầu cử tổng thống
 52. Presidential system: hệ thống tổng thống
 53. Presidential veto: Phủ quyết của tổng thống
 54. Pressure authoritarian regimes: gây áp lực lên các chế độ độc tài
 55. Presumption of innocence: giả định về sự vô tội
 56. Prime minister: thủ tướng
 57. Principle: nguyên tắc
 58. Private and public interests: lợi ích tư và lợi ích công
 59. Private property: sở hữu tư nhân
 60. Pro – :ủng hộ
 61. Procedural justice: công lý (theo) thủ tục
 62. Procedure: thủ tục
 63. Process: tiến trình
 64. Professionalize: chuyên nghiệm hóa
 65. Prohibit: ngăn cấm
 66. Promote: thúc đẩy
 67. Property: sở hữu (tài sản)
 68. Proportional representation: đại diện theo tỷ lệ
 69. Prosecutor: kiểm soát viên
 70. Protect: bảo vệ
 71. Protection: sự bảo vệ
 72. Protects rights of citizens: bảo vệ các quyền của công dân
 73. Protest: biểu tình
 74. Protocol: nghị định
 75. Provide: cung cấp
 76. Public commitment to legal, democratic means for gaining and exercising power: cam kết của công chúng với các phương pháp dân chủ trong việc giành và thực thi quyền lực
 77. Public debate: tranh luận cộng đồng
 78. Public media: truyền thông đại chúng
 79. Punishment: trừng phạt

Q

 1. Quality of democracy: chất lượng của dân chủ
 2. Quality of governance: chất lượng quản trị

R

 1. Racism: chủ nghĩa phân biệt chủng tộc
 2. Rallies: mít tinh, biểu tinh
 3. Ratification: sự phê chuẩn
 4. Ratify: phê chuẩn
 5. Rationalism: thuyết (chủ nghĩa) duy lý
 6. Rational-legal authority: thẩm quyền (dựa trên) thủ tục pháp lý – duy lý
 7. Reasonable: có cơ sở/có lý
 8. Rebel: nổi loạn
 9. Recognition: thừa nhận/công nhận
 10. Recourse: viện đến
 11. Reduce inequality & extreme poverty: giảm bớt bất bình đẳng và nghèo đói quá mức
 12. Referendum: Trưng cầu ý dân
 13. Reflect: suy nghĩ/phản tư
 14. Refrain (from): kiềm chế
 15. Refugee displacement: di dời người tị nạn
 16. Regime classification: phân loại chế độ
 17. Regime transition: chuyển đổi chế độ
 18. Regime: chế độ, thể chế
 19. Region: khu vực
 20. Regional & International Organizations: các tổ chức khu vực và quốc tế
 21. Regions and regionalism: khu vực và chủ nghĩa khuc vực
 22. Reign: trị vì
 23. Rejection of the use of force: bác bỏ việc sử dụng vũ lực.
 24. Release: giải thoát/phóng thích
 25. Remuneration: thưởng/ trả công
 26. Representation: sự đại diện
 27. Representative: dân biểu
 28. Repression: sự trấn áp
 29. Republican government: chính phủ cộng hòa
 30. Republican: Đảng Cộng Hòa, người thuộc Đảng Cộng Hòa
 31. Reputation: danh tiếng
 32. Require: yêu cầu
 33. Resistance: phản kháng
 34. Resolution: giải pháp
 35. Resource: nguồn lực
 36. Respect the outcome of elections: tôn trọng kết quả bầu cử
 37. Respect: tôn trọng
 38. Respecting constitution, rights, rule of law: tôn trọng hiến pháp, nhân quyền, và pháp trị
 39. Restore: khôi phục
 40. Restrict: giới hạn
 41. Restricted internet freedom and freedom of religion: hạn chế tự do internet và tự do tôn giáo
 42. Restricted: giới hạn/hạn chế
 43. Revolution: cách mạng
 44. Right to be free from detention without trial: quyền không bị bắt giữ không thông qua xét xử
 45. Right to education: quyền được học hành
 46. Right to equality: quyền bình đẳng
 47. Right to have access to information: quyền tiếp cận thông tin
 48. Right to liberty: quyền tự do
 49. Right to life: quyền sống
 50. Right to vote: quyền bỏ phiếu
 51. Rights and Responsibilities: quyền và trách nhiệm
 52. Rule of law: pháp trị/pháp quyền
 53. Rule: nền cai trị, sự cai trị
 54. Ruling elites: giới tinh hoa cầm quyền

S

 1. Salvaging: cứu vớt/cứu rỗi
 2. Secret police: cảnh sát mật
 3. Secretary of Defense: Bộ trưởng Quốc phòng
 4. Secretary of State: Bộ trưởng Ngoại giao
 5. Secretary-General of the United Nations: Tổng thư ký Liên hiệp quốc
 6. Sector: ngành
 7. Secular: thế tục (tính từ)
 8. Security camera: camera an ninh
 9. Security: an ninh
 10. Self-expression Values: các giá trị tự biểu đạt
 11. Semi-authoritarianism: bán độc tài
 12. Semi-democracy: bán dân chủ
 13. Semi-presidential system: chế độ bán tổng thống
 14. Senate: thượng viện
 15. Senator: thượng nghị sĩ
 16. Separation of power: phân chia quyền lực
 17. Servitude: nô lệ/quy phục
 18. Sharing of power: chia sẻ quyền lực
 19. Singapore model: mô hình singapore
 20. Skepticism: hoài nghi
 21. Slavery: nô lệ
 22. Social conditions: điều kiện/hoàn cảnh xã hội
 23. Social contract: khế ước xã hội
 24. Social Justice and Welfare: công bằng xã hội và phúc lợi (xã hội)
 25. Socialism: chủ nghĩa xã hội
 26. Solidarity: tình đoàn kết/anh em
 27. Source: nguồn
 28. Sovereignty: chủ quyền
 29. Specializing: chuyên môn hóa
 30. Specific: cụ thể
 31. Spouse: vợ chồng
 32. Stabilize & rebuild failed states: ổn định và tái xây dựng các nhà nước thất bại
 33. Stable democracies: các nền dân chủ ổn định
 34. Stalemate: bế tắc
 35. State authority: thẩm quyền nhà nước
 36. State institutions: các thiết chế nhà nước
 37. State property: sở hữu nhà nước
 38. State security agencies: các cơ quan an ninh quốc gia
 39. State: nhà nước
 40. Statism: chủ nghĩa nhà nước
 41. Status quo: hiện trạng
 42. Status: địa vị/cấp bậc
 43. Structural conditions: các diều kiện cấu trúc
 44. Struggle: đấu tranh
 45. Subject: môn/chủ đề
 46. Substantive justice: công lý (theo) bản thể
 47. Suffrage: quyền đi bầu
 48. Superstition and ignorance: mê tín và dốt nát
 49. Supplement: bổ xung
 50. Support: ủng hộ
 51. Suppression: sự đàn áp
 52. Supreme audit agency: cơ quan kiểm toán tối cao (quốc gia)
 53. Supreme court: tòa án tối cao
 54. Supreme Court: Tòa án Tối cao
 55. Surveillance of activists: giám sát các nhà hoạt động
 56. System structure: cấu trúc hệ thống
 57. Systemic change: thay đổi mang tính hệ thống
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Chính trị
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Chính trị

Xem thêm bài viết sau:
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Hoa quả
Giới từ trong tiếng Anh – Cách sử dụng và bài tập chuẩn xác nhất
Câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 trong tiếng Anh – Công thức, cách dùng, bài tập đáp án chi tiết

T

 1. Territory: lãnh thổ
 2. Terrorism: sự khủng bố, chủ nghĩa khủng bố
 3. The governor’s authority: quyền hạn của thống đốc
 4. The interests of a majority: lợi ích của đa số
 5. The past: trừng phạt tội ác trong quá khứ
 6. The presidency and congress: tổng thống và quốc hội
 7. The Speaker: Chủ tịch Hạ viện (Mỹ)
 8. The Three Branches of Government: ba nhánh của chính phủ
 9. Theme: chủ đề
 10. Theories of society: các lý thuyết về xã hội
 11. Think tanks: các tổ chức nghiên cứu, tư vấn
 12. Threat: mối đe dọa
 13. Tolerance, Compromise and the Rule of Law: khoa dung, thỏa hiệp và pháp trị
 14. Tolerance: khoan dung
 15. Tolerant of opposing views and groups: khoan dung với các quan điểm và các nhóm đối lập
 16. Toleration and difference: khoan dung và khác biệt
 17. Torture: tra tấn
 18. Totalitarian Regime: chế độ toàn trị
 19. Trade – off: đánh đổi
 20. Trade union: liên đoàn thương mại
 21. Tradition: truyền thống
 22. Traditional authority: thẩm quyền (dựa trên) truyền thống
 23. Training: đào tạo
 24. Transitional justice: Nền công lý chuyển đổi
 25. Transparency minh bạch
 26. Transparency: sự minh bạch
 27. Treaty: hiệp ước
 28. Truth and reconciliation commission: ủy ban hòa giải và công lý
 29. Two party system: hệ thống hai đảng
 30. Tyranny of the majority: chuyển chế của đa số

T

 1. UN High Commissioner: Cao ủy Liên hiệp quốc
 2. Undemocratic regimes: các chế độ phi dân chủ
 3. Undermined or destabilized: làm xói món hay làm mất ổn định
 4. Uneven playing field: sân chơi không công bằng
 5. Unfair: bất công, không công bằng
 6. Unicameral assembly/ legislature: quốc hội một viện
 7. Unicameral: một viện (tính từ)
 8. Unitary system: Nhà nước đơn nhất
 9. Unitary, centralized government: chính phủ đơn nhất tập trung
 10. Universal values: các giá trị phổ quát
 11. Universal: phổ quát
 12. Unreasonable expectations: các kì vọng không hợp lý
 13. Unstable democracies: các nền dân chủ không ổn định
 14. Unwilling to coalition with undemocratic, anti-system actors: không sẵn sàng liên minh với các tác nhân phi dân chủ, và phản hệ thống
 15. Unwritten constitution: hiến pháp bất thành văn
 16. Use of force, fraud, intimidation against opponents: sử dụng vũ lực, gian lận, đe dọa chống lại các đối thủ
 17. Utopianism: chủ nghĩa không tưởng

>>> Tham khảo: Những từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ t đầy đủ, mới nhất

V

 1. Values: giá trị
 2. Vertical accountability: trách nhiệm giải trình theo phương đứng
 3. Vertical separation of authority: Phân quyền theo chiều dọc
 4. Veto players: Các chủ thể có quyền phủ quyết
 5. Veto: sự phủ quyết, quyền phủ quyết
 6. Vice-President: Phó tổng thống
 7. Victims: nạn nhân
 8. Violation: vi phạm/bạo lực
 9. Violence: bạo lực
 10. Vote counting: kiểm phiếu
 11. Vote of no nonfidence: Bỏ phiếu bất tín nhiệm
 12. Vote: phiếu/bỏ phiếu

W

 1. Waves of Democratization: các làn sóng dân chủ hóa
 2. Weak political institutions: các thiết chế chính trị yếu kém.
 3. Welfare state: nhà nước phúc lợi
 4. Welfare: phúc lợi
 5. Will: ý chí
 6. Willing to compromise: sẵn sáng thỏa hiệp
 7. Withdraw: rút lui
 8. Women’s rights: Quyền của phụ nữ
 9. Written constitution: hiến pháp thành văn

Trên đây là bài viết từ vựng tiếng Anh chủ đề Chính trị. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn nâng cao được kiến thức từ vựng và sử dụng nó hiệu quả trong công việc cũng như học tập chuyên ngành.

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Câu hỏi Đuôi trong tiếng Anh - Tổng hợp kiến thức
Câu hỏi Đuôi trong tiếng Anh - Tổng hợp kiến thức
Trong tiếng Anh, có một dạng câu hỏi được gọi là câu hỏi đuôi. Ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ chia sẻ với các bạn bài viết Tổng hợp tất cả kiến thức bạn cần biết về Câu hỏi Đuôi trong
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Điện công nghiệp
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Điện công nghiệp
Ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ gửi đến các bạn bài viết từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Điện công nghiệp. Đồng thời, file PDF từ vựng dưới đây sẽ cung cấp cho bạn lượng lớn từ vựng đầy đủ hơn.
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về chủ đề ngôn ngữ
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về chủ đề ngôn ngữ
Ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ gửi đến các bạn bài viết tổng hợp từ vựng tiếng Anh về chủ đề ngôn ngữ. Hãy cùng tìm hiểu nhé! Nội dung chính1 1. Ngôn ngữ các quốc gia trong tiếng Anh2 2.
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Môi trường
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Môi trường
Môi trường sống luôn là một trong những đề tài gây bức bối hiện nay, nhất là trái đất đang trong trạng thái nóng lên toàn cầu. Vì lý do đó, chủ đề môi trường luôn là một trong những

Bình luận

Bình luận