Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Sinh học

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Ngành sinh học là một trong những ngành chuyên môn với lượng từ vựng chuyên ngành khó cho việc học và làm với tài liệu tiếng Anh. Ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ giới thiệu cho bạn một số từ vựng chuyên ngành sinh học để bạn có thể dễ vận dụng trong môi trường học tập và làm việc. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Sinh học
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Sinh học

1. 297 từ vựng chuyên ngành sinh học

Dưới đây là tổng hơp 297 từ vựng chuyên ngành sinh học được sắp xếp theo từng nhóm chữ cái để bạn học dễ nhớ:

A

 1. Abiotic factor : yếu tố vô sinh
 2. Acid rain : mưa axit
 3. Acquired Immune Deficiency Syndrome ( AIDS ) : Hội chứng suy giảm hệ thống miễn dịch ở người
 4. Active transport: vận chuyển tích cực
 5. Adaptation: được gọi là tiến trình của sự của các cá thể trong quần thể, hoặc loài sinh vật
 6. Adaptive trait : đặc tính thích nghi
 7. Additive: phép tính cộng hay còn gọi là biểu thị hoạt động các alen đồng hợp tử
 8. Additive x additive: sự tương tác giữa các phép tính cộng x tính cộng, biểu thị hoạt động tương tác không alen giữa những cặp alen đồng hợp tử
 9. Agar : chất thạch
 10. Air pollution : ô nhiễm không khí
 11. Alga: tảo
 12. Allele : gen tương ứng
 13. Alveoli : phế nang
 14. Amino acid : acid amino
 15. Amylase : men phân giải tinh bột
 16. Analyze : phân tích
 17. Anaphase: kì sau
 18. Ancestry : nguồn gốc, tổ tiên
 19. Anova: viết tắt từ chữ analysis of variance, phân tích phương sai của tính trạng
 20. Antibiotic : chất kháng sinh
 21. Antibody : kháng thể
 22. Antigen: kháng nguyên
 23. Antiseptic : thuốc sát trùng
 24. Apomictic: thuộc về hiện tượng apomixis
 25. Ariance: phương sai
 26. Artery: động mạch
 27. Artificial selection : chọn lọc nhân tạo
 28. Asexual reproduction : sinh sản vô tính
 29. Asymmetrical: không đối xứng
 30. Atrium: tâm nhĩ
 31. Autosomal : nhiễm sắc thể thường
 32. Autogamy: tự phối
 33. Axon : sợi, trục tế bào
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Sinh học
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Sinh học

B

 1. Back cross: lai phân tích
 2. Bacteria : vi khuẩn
 3. Balance: phép cân bằng đây là điều kiện mà trong đó các thành phần di truyền được điều chỉnh theo một tỉ lệ nhất định đảm bảo cho sự phát triển hài hòa
 4. Base pairing rules : quy tắc ghép đôi ba zơ
 5. Basic number: số liệu căn bản thường để chỉ số liệu nhiễm thể trong tổ tiên lưỡng bội của một dạng đa bội (polyploids), được ký hiệu bằng chữ x.
 6. Biochemical : thuộc về hóa sinh học
 7. Biodiversity: đa dạng sinh học
 8. Bioinformatics: được hiểu là ngành tin sinh học được ứng dụng thành tựu của tin học hiện đại vào giải thích hiện tượng sinh học.
 9. Biological diversity : sinh học đa dạng
 10. Biotechnology : kỹ thuật sinh học
 11. Biotype: là một loại hình sinh học được áp dụng phổ biến trong biến dị của côn trùng. Biotype có thể ở dạng đồng hợp, hoặc dị hợp.
 12. Blood : máu
 13. Blood detoxification: giải độc máu
 14. Bond : sự liên kết
 15. Brain: não
 16. Breeder seed: hạt giống tác giả
 17. Breeding: chọn một giống loài là một nghệ thuật và là một khoa học làm thay đổi cây trồng hay vật nuôi về mặt di truyền.
 18. Breeding season : mùa giao cầu
 19. Bulk: trồng chồng lên nhau, thể con lai được thu thập mẫu hạt và trồng dồn lại để gia tăng tần suất đồng hợp tử lặn, trong trường hợp tính trạng chọn lọc do gen lặn điều khiển
 20. Bulk segregants: con lai đang phân ly theo phương pháp trồng dồn

Xem thêm bài viết sau:

Học ngay từ vựng tiếng Anh chủ đề bạn bè hay nhất

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục

Tổng hợp bài tập từ vựng tiếng Anh có đáp án

C

 1. Cancer : ung thư
 2. Carbon : chất cac- bon/ chất than
 3. Catalyst : chất xúc tác, vật xúc tác
 4. Cell: tế bào
 5. Cell division : phân bào
 6. Cell respiration: sự hô hấp của tế bào
 7. Cellular change: thay tế bào
 8. Cellular immune response: sức đề kháng
 9. Cell wall : thành tế bào
 10. Central vacuole: không bào trung tâm
 11. Centriole: trung tử
 12. Centromere: tâm động
 13. Certified seed: một loại hạt giống xác nhận được dùng trong quá trình thương mại hạt giống, không phải là hạt giống cơ bản
 14. Character: tính trạng di truyền
 15. Characteristic : tính chất, đặc tính
 16. Chemical reaction : phản ứng hóa học
 17. Chlorophyll: diệp lục tố
 18. Chloroplast : lạp lục
 19. Chromosome : nhiễm sắc thể
 20. Chromosome mutation: đột biến nhiễm sắc thể
 21. Cilia :lông mao
 22. Circulatory system: hệ tuần hoàn
 23. Clone: nằm trong dòng vô tính là một nhóm loài sinh vật được duy trì bằng phương pháp phân bào đẳng nhiễm từ một dòng tổ tiên (dòng gốc)
 24. Cladistics : sự phân nhánh huyết thống
 25. Climate change : sự thay đổi khí hậu
 26. Cluster di truyền: nhóm di truyền được phân ra nhờ phép tính mức độ khác biệt của các tính trạng (qui mô hình thái học), hoặc của DNA (qui mô phân tử)
 27. Coal : than đốt
 28. Combining ability: hoàn toàn có khả năng chia phố và được chia ra khả năng phối hợp chung biểu thị
 29. Commensalism: sự hội sinh
 30. Community: quần xã
 31. Complementary gene: gen hoạt động bổ sung
 32. Complete dominance: tính trội hoàn toàn
 33. Compromised immune system: hệ thống miễn dịch thỏa hiệp.
 34. Covariance: hợp sai là trung bình của tổng các tích của độ lệch giữa hai biến số từ các giá trị trung bình của cá thể
 35. Cross: lai
 36. Crossing over : sự lai giống
 37. Cytoplasm : nguyên sinh chất
 38. Cytoplasmic inheritance: di truyền do tế bào chất, ảnh hưởng của mẹ. Trong tế bào chất, có những cơ quan mang vật chất di truyền như cytoplast, ty thể bộ, ribosome…
 39. Cytoskeleton: bộ xương tế bào
 40. Vốn từ của bạn đã ở mức khá, tuy nhiên khả năng giao tiếp vẫn còn hạn chế vì sợ nói sai, phát âm không chuẩn, hãy xem ngay video dưới đây để biết cách phát âm chính xác nhất nhé:

D

 1. Daughter cells: tế bào chị em (kết quả của nguyên phân)
 2. Deaminated : khử a min
 3. Decomposer : vi khuẩn làm mục rữa
 4. Deficiency: được hiểu là sự mất đoạn của các nhiễm sắc thể
 5. Detoxify : khử độc
 6. Deviation: độ chênh lệch, giá trị chênh lệch so với trung bình mẫu
 7. Differentiation: biệt hóa
 8. Diffusion : sự khuếch tán
 9. Digestive system: hệ tiêu hóa
 10. Diploid : lưỡng bội
 11. Diploid cell: tế bào lưỡng bội
 12. Discriminant function: được các nhà khoa học gọi là phương trình phân biệt giữa các tính trạng mục tiêu và phân biệt giữa các cá thể trong quần thể, hoặc giữa hai quần thể
 13. Disequilibrium: tính chất không cân đối của một quần thể
 14. Disruptive selection: chọn lọc đột phá
 15. Divergence : sự phân kì
 16. Diversity: đa dạng
 17. DNA fingerprint : dấu tay DNA
 18. DNA ligation : sự kết nối DNA
 19. DNA replication : sự tái tạo DNA
 20. Dominant trait: tính trạng trội
 21. Dominance: tính trội. biểu thị hoạt động alen dị hợp trong di truyền số lượng
 22. Dominance đẳng hướng: hoạt động alen dị hợp theo cùng một hướng
 23. Dominance hypothesis: lý thyuết về tính trội trong giải thích hiện tượng ưu thế lai
 24. Dominance of linked genes: thể hiện tính trội của các loại gen liên kết
 25. Dominance x additive: hoạt động tương tác không alen giữa tính trội x tính cộng
 26. Dominant epistasis: hiện tượng epistasis có tính trội
 27. Double cross: lai kép
 28. Duodenum: tá tràng

Xem thêm bài viết sau:

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Massage Chăm sóc sắc đẹp

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Rau quả

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Cảnh sát

E

 1. Ecological niche: ô sinh thái
 2. Ecology: sinh thái học
 3. Ecosystem: hệ sinh thái
 4. Embryo: phôi
 5. Embryo sac: túi phôi
 6. Endoplasmic reticulum: lưới nội chất
 7. Epithelium: biểu mô
 8. Exon: vùng mã hóa
 9. Experimental error : sai sót thí nghiệm
 10. Extinction: tuyệt chủng

F

 1. Facilitated diffusion: khuếch tán được làm dễ
 2. Fatty acid : axit béo
 3. Fermentation : sự lên men
 4. Fertilization: thụ tinh
 5. Flu virus : vi trùng cúm
 6. Fluid : chất lỏng
 7. Food chain: chuỗi thức ăn
 8. Food web: lưới thức ăn
 9. Fossil : hóa thạch
 10. Functional unit : đơn vị chức năng
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Sinh học
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Sinh học

G

 1. Gamete: giao tử
 2. Gel electrophoresis: điện di trong dung dịch đặc
 3. Gene: gen
 4. Gene code : mã số di truyền
 5. Gene expression: biểu hiện gen
 6. Gene frequency: tần suất gen
 7. Gene mutation: đột biến gen
 8. General combining ability: khả năng phối hợp chung
 9. Genetic constitution: nền tảng di truyền
 10. Genetic material: vật chất di truyền
 11. Genome : bộ di truyền
 12. Glycogen: gly- co-zen
 13. Golgi body: bộ máy Golgi
 14. Greenhouse effect : hiệu ứng nhà kính

H

 1. Haploid : thể đơn bội
 2. Haploid cell: tế bào đơn bội
 3. Heterotrophic organism: sinh vật dị dưỡng
 4. Heterozygous: dị hợp tử
 5. Homologous structure: cấu trúc tương đồng
 6. Homozygote: đồng hợp tử
 7. Host cell : tế bào chủ
 8. Hybrid : Con lai

I

 1. Immunity: sự miễn nhiễm
 2. Inbred line: dòng cận giao, đồng huyết
 3. Inbreeding: tạo dòng cận giao, dòng đồng hợp tử
 4. Incomplete dominance: trội không hoàn toàn
 5. Infection : sự nhiễm trùng
 6. Inflammatory response: sự kháng cự viêm nhiễm
 7. Interallelic interaction: tương tác giữa các alen
 8. Intermediate heterozygote: dị hợp tử trung gian
 9. Interneuron : nơ ron trung gian
 10. Interphase: kì trung gian
 11. Intron: vùng không mã hóa
 12. Invertebrate : động vật không xương sống
 13. Isogenic line: dòng đẳng gen
 14. Isolution : sự cô lập, cách li

L

 1. Larger intestine: ruột già
 2. Lysosome: lysosom (tiêu thể)

M

 1. Macroevolution : tiến hóa lớn
 2. Macromolecule: đại phân tử
 3. Mammalian: động vật hữu nhũ
 4. Marrow cell : tế bào tủy xương
 5. Mean: giá trị trung bình
 6. Meiosis: giảm phân
 7. Mendelian law : định luật Mendel
 8. Meristem : mô phân sinh
 9. Messenger ARN : ARN thông tin
 10. Metabolism : sự trao đổi chất
 11. Metaphase: kỳ giữa
 12. Microevolution: tiến hóa nhỏ
 13. Mitochondrion: ti thể
 14. Mitosis : nguyên phân
 15. Molecule : phân tử
 16. Mutation : đột biến
 17. Multiple allele: đa alen
 18. Mutualism: thuyết hỗ sinh

N

 1. Natural selection: chọn lọc tự nhiên
 2. Nervous system: hệ thần kinh
 3. Neuron:tế bào thần kinh
 4. Neutral character: tính trạng trung tính
 5. Non-allelic interaction: tương tác không alen
 6. Non-selective inbreeding: cận giao không có tính chất chọn lọc
 7. Nuclear envelope : màng nhân
 8. Nucleic acid: acid nucleic
 9. Nucleotide: nucleotid
 10. Nucleus : nhân

O

 1. Oncogene: gen tiền ung thư
 2. Organ: cơ quan
 3. Organ system: hệ cơ quan
 4. Organelle: bào quan
 5. Osmosis: thẩm thấu

Xem thêm bài viết dưới đây:

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Logistics – Xuất nhập khẩu

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Thời trang

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bóng đá

P

 1. Pancreas : tuyến tụy
 2. Panmictic: có tính chất giao phối ngẫu nhiên
 3. Panmixia: quần thể giao phối ngẫu nhiên
 4. Parasite : sinh vật kí sinh
 5. Partial dominance: tính trội từng phần, không hoàn toàn
 6. Passive transport: vận chuyển bị động
 7. Path analysis: phân tích theo đường dẫn
 8. Pedigree: gia phả, phả hệ, phương pháp chọn giống theo gia phả
 9. Phloem: mạch rây
 10. Photoautotrophic organism: sinh vật  tự dưỡng
 11. Photosynthesis: quang hợp
 12. Plasma membrane: màng tế bào
 13. Pleiotropy: xem đa tính trạng
 14. Pollen grain: hạt phấn
 15. Pollination: thụ phấn
 16. Polygenes: đa gen
 17. Polymorphism: xem đa hình
 18. Population: quần thể
 19. Primary consumer: sinh vật tiêu thụ sơ cấp
 20. Primary producer: sinh vật sản xuất sơ cấp
 21. Prophase: kì đầu
 22. Protist : nguyên sinh vật

R

 1. Random drift: chuyển dịch ngẫu nhiên
 2. Random mating: giao phối ngẫu nhiên
 3. Random model: mô hình ngẫu nhiên
 4. Random selection: chọn lọc ngẫu nhiên
 5. Receptor: thụ quan
 6. Recessive epistasis: hiện tượng epistasis có tính lặn
 7. Recessive trait: tính trạng lặn
 8. Reciprocal cross: lai đảo, lai thuận nghịch
 9. Recombinant DNA:  AND tái tổ hợp
 10. Recombinant DNA technology: công nghệ ADN tái tổ hợp
 11. Recombination: hiện tượng tái tổ hợp
 12. Regulation gene: gen điều hòa
 13. Reproduction: sinh sản
 14. Reproduction system: hệ sinh sản
 15. Reproductive cell: tế bào sinh sản
 16. Reproductive isolation: cách li sinh sản
 17. Respiration system: hệ hô hấp
 18. Restriction enzyme: enzyme giới hạn
 19. Ribosome:ribosom
 20. Ribosome RNA: Rarn (ARN ribosom)
 21. Rough endoplasmic reticulum: lưới nội chất nhám

S

 1. Salivary glands: tuyến nước bọt
 2. Secondary consumer: sinh vật tiêu thụ thứ cấp
 3. Secondary structure: cấu trúc  bậc hai, cấu trúc thứ cấp
 4. Secretion system: hệ bài tiết
 5. Seed pathology: bệnh lý hạt giống
 6. Seed physiology: sinh lý hạt giống
 7. Seed technology: công nghệ hạt giống
 8. Segregation law: định luật phân li
 9. Selection index: chỉ số chọn lọc
 10. Selection intensity: cường độ chọn lọc
 11. Selection pressure: áp lực chọn lọc
 12. Semi conservative replication : nhân đôi theo cơ chế bán bảo tồn
 13. Sex chromosome: nhiễm sắc thế giới tính
 14. Sex linkage: liên kết giới tính
 15. Sexual reproduction: sinh sản hữu tính
 16. Small intestine : ruột non
 17. Smooth endoplasmic reticulum: lưới nội chất trơn
 18. Somatic cell : tế bào sinh dưỡng
 19. Specialization: biệt hóa
 20. Species: loài
 21. Sperm : tinh trùng
 22. Standard error : xem sai số chuẩn
 23. Stem cell : tế bào gốc
 24. Structural unit: đơn vị cấu trúc
 25. Structure gene: gen cấu trúc
 26. Succession: diễn thế
 27. Symbiosis : cộng sinh

T

 1. Tissue: mô
 2. Tonoplast: màng không bào
 3. Trait: tính trạng
 4. Transcription: phiên mã
 5. Transfer RNA: RNA vận chuyển
 6. Translation: dịch mã
 7. Trigenic interaction: tương tác trigenic
 8. Triploid : thể tam bội

U

 1. Unspecialized cell: tế bào chưa biệt hóa

V

 1. Variation: biến dị di truyền
 2. Vascular system: hệ mạch
 3. Vein: tĩnh mạch
 4. Ventricle: tâm thất
 5. Vertebrate: động vật có xương sống

X

 1. Xylem : mạch gỗ

Y

 1. Yeast: nấm men

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Phương pháp học từ vựng hiệu quả

Phương pháp học từ vựng hiệu quả
Phương pháp học từ vựng hiệu quả

Dưới đây là một số phương pháp học từ vựng hiệu quả mà tailieuielts.com đã tổng hợp cho bạn:

 • Học từ vựng theo ngữ cảnh, tình huống cụ thể. Bằng cách này bạn còn có thể nắm được ý nghĩa của từ đó trong câu đối với từng ngữ cảnh cụ thể.
 • Hãy học những thứ ha chủ đề mà mình thích và mình xem là cần thiết. Như thế sẽ kích thích não bộ hoạt động tốt hơn và nhớ nhanh hơn.
 • Phân chia từ vựng theo chủ đề để dễ nắm bắt từ mới hơn.
 • Lặp lại và áp dụng nó để não bộ bạn có thể ghi nhớ một cách sâu và chi tiết.

Trên đây là bài viết từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Sinh học, hy vọng qua bài viết này bạn có thể cung cấp cho mình một lượng từ chuyện ngành để hỗ trợ cho bạn trong học tập, công việc và đời sống.

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Bài viết cùng chuyên mục

Bình luận

Bình luận