Đáp Án Phần Looking Back – Tiếng Anh Lớp 6 Global Success Unit 1 – My New School

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Tài liệu IELTS sẽ giải đáp án phần Looking Back trong sách tiếng anh lớp 6 Global Success Unit 1 trong bài viết sau đây. Cùng xem và tham khảo để làm bài tập thật chính xác các bạn nhé!

Phần 1: Vocabulary

Look at the pictures. Write the correct words in the gaps.

(Nhìn vào những bức tranh. Viết các từ đúng vào chỗ trống)

Tiếng Anh Lớp 6 Global Success Unit 1

1. Our new uniform is very nice.

2. I have a red pencil sharpener.

3. This is my notebook for writing English words.

4. We often use a compass in a maths class.

5. Can you lend me your calculator for a minute?

6. My new ruler is short.            

Match the words in A with the words /phrases in B.

(Nối các từ ở A với các từ/cụm từ ở B.)

AB
1. study2. do3. play4. have5. weara. lunchb. the pianoc. a uniformd. exercisee. new words

>>> Xem thêm:

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Phần 2: Grammar

Complete the sentences with the present simple.

(Cho dạng đúng của từ trong ngoặc với thì hiện tại đơn.)

1. He (come) __________ from Da Nang.

2. – Do you learn Russian?

    – No, I (not do) __________.

3. She always (walk) __________ to school with her friends.

4.  I often (do) __________ my homework after school.

5. Mr.Nam (teach) __________ history at my school.

Đáp án:

1. comes 

2. don’t

3. walks 

4.  do

5. teaches 

Complete the text with the correct form of the verbs in brackets.

(Hoàn thành đoạn văn sau với dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

Hoang lives in a small house in the centre of his village. His house (be)________ near his new school. Everyday, he (have) ________ breakfast at 6 o’clock Then he (walk) ________ to school with his friends. Hoang and his friend (study) ________in grade 6 at An Son School. Hoang (like) ________his new school. 

Đáp án

1. is

→ Chủ ngữ là “his house” ( số ít) nên chia động từ tobe “is”.

2. has

→ Chủ ngữ trong câu này là “he” (số ít) nên chia động từ số ít.

3. walks

→ Tương tự ở câu 2, chúng ta chia động từ ở dạng số ít “walks”.

4. study

→ Câu này có 2 chủ ngữ là “Hoang” và “his friend” (số nhiều) nên chúng ta giữ nguyên động từ trong câu.

5. likes

→ Chủ ngữ là 1 tên riêng (số ít) nên chúng ta thêm “s” vào.

Put the adverb in brackets in the correct place in each sentence.

1. I remember to do my homework. (always)

2. Nick gets good marks in exams. (usually)

3. We do not see a rabbit in town. (often)

4. I read in bed at night. (rarely)

5. Do you sing in the shower? (sometimes)

Đáp án

1. always – đặt sau “I” và trước “remember”. 

2. usually – đặt sau “Nick” và trước “gets”.

3. often – đặt sau “do not” và trước “see”.

4.rarely – đặt sau “I” và trướcread”.

5. sometimes – đặt sau “you” và trước “sing”.

>>> Xem thêm:

Link Download Tiếng Anh 6 Global Success PDF

download

Trên đây là đáp án chi tiết phần Looking Back trong sách tiếng Anh lớp 6 Global Success Unit 1Tài liệu IELTS gửi đến cho các bạn tham khảo. Mong rằng qua bài viết trên, các bạn có thể bổ sung thêm một lượng kiến thức cho bản thân. Chúc các bạn học tốt nhé!

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Review & Download Sách Tiếng Anh 6 Global Success
Review & Download Sách Tiếng Anh 6 Global Success
Sách Tiếng Anh 6 Global Success là một cuốn sách được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Bài viết sau đây, Tài liệu IELTS sẽ giới thiệu tới bạn đọc tất tần tật thông

Bình luận

Bình luận