Tổng hợp các bộ phận trên cơ thể bằng tiếng Anh từ A->Z

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Có rất nhiều từ vựng về các bộ phận trên cơ thể bằng tiếng Anh. Các từ vựng này rất cần thiết mỗi khi bạn muốn miêu tả về vẻ bề ngoài của ai đó.

Trong bài viết bên dưới, tailieuielts sẽ tổng hợp cho các bạn một cách đầy đủ nhất các từ vựng tiếng anh về bộ phận cơ thể người, bạn đọc theo dõi nhé.

từ vựng các bộ phận trên cơ thể bằng tiếng Anh
Từ vựng các bộ phận trên cơ thể bằng tiếng Anh từ đầu đến chân

Phần đầu và mặt

Từ vựng 

 • Face :/ˈfeɪs/: Khuôn mặt
 • Eye /aɪ/ Mắt
 • Cheek /tʃiːk/ Má
 • Head /hed/ Đầu
 • Mouth /maʊθ/ Miệng
 • Ear /ɪr/ Tai
 • Chin /tʃɪn/ Cằm
 • Nose /noʊz/ Mũi
 • Beard /bɪrd/ Râu
 • Hair /her/ Tóc
 • Tongue /tʌŋ/ Lưỡi
 • Lip /lɪp/ Môi
 • Eyebrow /ˈaɪbraʊ/ Lông mày
 • Jaw /dʒɔː/ Quai hàm
 • Eyelash /ˈaɪlæʃ/ Lông mi
 • Moustache /ˈmʌstæʃ/ Ria
 • Nostril /ˈnɑːstrəl/ Lỗ mũi
 • Eyelid /ˈaɪlɪd/ Mí mắt
 • Tooth (teeth) /tuːθ/ ( /tiːθ/ ) Răng
 • Forehead /ˈfɔːrhed/ Trán
 • Earlobe /ˈɪrloʊb/ Dái tai
 • Sideburns :/ˈsaɪd.bɜːnz/: Tóc mai dài
 • Eardrum /ˈɪrdrʌm/ Màng nhĩ
 • Gum /ɡʌm/ Nướu

>>> Xem thêm:

Cụm từ chỉ hoạt động của đầu và mặt

Shake your head: Lắc đầu

Nod your head: Gật đầu

Raise an eyebrow: Nhướn mày

Turn your head: Ngoảnh mặt đi hướng khác, quay đầu

Blow nose: Hỉ mũi

Stick out your tongue: Lè lưỡi

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Các bộ phận trên cơ thể bằng tiếng Anh

Từ vựng

 • Neck /nek/ Cổ
 • Hand /hænd/ Tay
 • Arm /ɑːrm/ Bắp tay
 • Chest /tʃest/ Ngực
 • Nipple /ˈnɪpl/ Núm vú
 • Armpit /ˈɑːrmpɪt/ Nách
 • Nape /neɪp/ Gáy
 • Breast /brest/ Ngực phụ nữ
 • Finger /ˈfɪŋɡər/ Ngón tay
 • Back /bæk/ Lưng
 • Forearm /ˈfɔːrɑːrm/ Cẳng tay
 • Wrist /rɪst/ Cổ tay
 • Middle finger :/ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/: Ngón giữa
 • Index finger :/ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón trỏ
 • Ring finger :/rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón đeo nhẫn
 • Elbow /ˈelboʊ/ Khuỷu tay
 • Throat /θroʊt/ Cổ họng
 • Fingernail /ˈfɪŋɡər/ Móng tay
 • Thumb /θʌm/ Ngón tay cái
 • Little finger :/ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón út
 • Hand /hænd/ Bàn tay
 • Shoulder /ˈʃoʊldər/ Vai
 • Palm /pɑːm/ Lòng bàn tay
 • Navel /ˈneɪvl/ Rốn
 • Knuckle /ˈnʌkl/ Khớp ngón tay
 • Waist /weɪst/ Eo

Cụm từ chỉ hoạt động

Cross your arms: Khoanh tay.

Keep your fingers crossed: bắt chéo 2 ngón trỏ và ngón giữa

Clear your throat: Hắng giọng, tằng hắng

Shrug your shoulders: Nhướn vai

Give the thumbs up/down: Giơ ngón cái lên/xuống (khen good/ bad)

>>> Tham khảo:

Phần dưới của cơ thể

Từ vựng

 • Leg /leɡ/ Chân
 • Ankle /ˈæŋkl/ Mắt cá chân
 • Belly /ˈbeli/ Bụng
 • Anus /ˈeɪnəs/ Hậu môn
 • Foot /fʊt/ Bàn chân
 • Big toe /bɪɡ/ /toʊ/ Ngón chân cái
 • Sole /soʊl/ Bàn chân
 • Vagina /vəˈdʒaɪnə/ Âm đạo
 • Buttocks /ˈbʌt.ək/ Mông
 • Genitals /ˈdʒenɪtlz/ Cơ quan sinh dục
 • Calf /kævz/ Bắp chân
 • Pubic hair /ˈpjuːbɪk/ /her/ Lông mu
 • Hip /hɪp/ Hông
 • Groin /ɡrɔɪn/ Háng
 • Toe /toʊ/ Ngón chân
 • Penis /ˈpiːnɪs/ Dương vật
 • Heel /hiːl/ Gót
 • Knee /niː/ Đầu gối
 • Shin /ʃɪn/ Ống chân
 • Thigh /θaɪ/ Đùi
 • Toenail /ˈtoʊneɪl/ Móng chân

Cụm từ chỉ hoạt động

Cross your legs — Khoanh chân, bắt chéo chân (khi ngồi)

>>> Tham khảo:

Từ vựng về các bộ phận bên trong của cơ thể

 • Artery /ˈɑːrtəri/ Động mạch
 • Brain /breɪn/ Não
 • Heart /hɑːrt/ Tim
 • Appendix /əˈpendɪks/ Ruột thừa
 • Kidney /ˈkɪdni/ Thận
 • Liver /ˈlɪvər/ Gan
 • Bladder /ˈblædər/ Bọng đái
 • Blood vessel /blʌd/ /ˈvesl/ Mạch máu
 • Lungs /lʌŋ/ Phổi
 • Intestines /ɪnˈtestɪn/ Ruột
 • Cartilage /ˈkɑːrtɪlɪdʒ/ Sụn
 • Duodenum /ˌduːəˈdiːnəm/ Tá tràng
 • Colon /ˈkoʊlən/ Ruột kết
 • Tendon /ˈtendən/ Gân
 • Gallbladder /ɡɔːl/ /ˈblædər/ Túi mật
 • Small intestine /smɔːl/ /ɪnˈtestɪn/ Ruột non
 • Windpipe /ˈwɪndpaɪp/ Khí quản
 • Vein /veɪn/ Tĩnh mạch
 • Womb / uterus /wuːm/ – /ˈjuːtərəs/ Tử cung
 • Large intestine /lɑːrdʒ/ /ɪnˈtestɪn/ Ruột già
 • Ligament /ˈlɪɡəmənt/ Dây chằng
 • Testicular /tesˈtɪk.jə.lər/ Tinh hoàn
 • Prostate gland /ˈprɑːsteɪt/ /ɡlænd/ Tuyến tiền liệt
 • Esophagus /iˈsɑːfəɡəs/ Thực quản
 • Pancreas /ˈpæŋkriəs/ Tụy
 • Rectum /ˈrektəm/ Ruột thẳng
 • Spleen /spliːn/ Lách
 • Bone /bəʊn/ Xương
 • Stomach /ˈstʌmək/ Dạ dày
 • Tonsils /ˈtɑːnsl/ Amidan

Các bộ phận của mắt

Từ vựng

 • Eyeball /ˈaɪbɔːl/ Nhãn cầu
 • Cornea /ˈkɔːrniə/ Giác mạc
 • Pupil /ˈpjuːpl/ Con ngươi
 • Eye socket /aɪ/ /ˈsɑːkɪt/ Hốc mắt
 • Retina /ˈretənə/ Võng mạc
 • Iris /ˈaɪrɪs/ Mống mắt (lòng đen)

Cụm từ chỉ hoạt động

Blink your eyes: Nháy mắt

Roll your eyes: Đảo mắt

>>> Xem thêm:

Từ vựng về xương khớp

 • Skeleton /ˈskelɪtn/ Bộ xương
 • Skull /skʌl/ Xương sọ
 • Backbone /ˈbækboʊn/ Xương sống
 • Clavicle /ˈklævɪkl/ Xương đòn
 • Pelvis /ˈpelvɪs/ Xương chậu
 • Rib cage /rɪb/ /keɪdʒ/ Khung xương sườn
 • Humerus /ˈhjuːmərəs/ Xương cánh tay
 • Rib /rɪb/ Xương sườn
 • Kneecap /ˈniːkæp/ Xương bánh chè
 • Vertebral (số nhiều: vertebrae) /ˈvɜːrtɪbrə/ Đốt sống
 • Femur /ˈfiːmər/ Xương đùi

Từ vựng về chất lỏng của cơ thể

 • Blood /blʌd/ Máu
 • Bile /baɪl/ Dịch mật
 • Tears /tiə/ Nước mắt
 • Saliva /səˈlaɪvə/ Nước bọt
 • Sweat /swet/ Mồ hôi
 • Mucus /ˈmjuːkəs/ Nước nhầy mũi
 • Phlegm /flem/ Đờm
 • Semen /ˈsiːmən/ Tinh dịch
 • Vomit /ˈvɑːmɪt/ Chất nôn mửa
 • Urine /ˈjʊrən/ Nước tiểu

Các từ vựng có liên quan khác

 • Fat /fæt/ Mỡ
 • Digestive system /dɪˈdʒestɪv/ /ˈsɪstəm/ Hệ tiêu hóa
 • Flesh /fleʃ/ Thịt
 • Muscle /ˈmʌsl/ Cơ bắp
 • Gland /ɡlænd/ Tuyến
 • Skin /skɪn/ Da
 • Nerve /nɜːrv/ Dây thần kinh
 • Joint /dʒɔɪnt/ Khớp
 • Limb /lɪm/ Chân tay
 • To hiccup /ˈhɪkʌp/ Nấc
 • Nervous system /ˈnɜːrvəs/ /ˈsɪstəm/ Hệ thần kinh
 • To sneeze /sniːz/ Hắt xì
 • Part :/pɑːt/: Ngôi rẽ
 • To vomit /ˈvɑːmɪt/ Nôn
 • To breathe /briːð/ Thở
 • To urinate /ˈjʊrəneɪt/ Đi tiểu
 • To cry /kraɪ/ Khóc
 • To yawn /jɔːn/ Ngáp
 • To sweat / perspire /swet/ /pərˈspaɪər/ Toát mồ hôi

>>> Xem thêm:

Một số cụm từ chỉ hoạt động cơ thể người

 • Wake up: Tỉnh giấc 
 • Get up: Thức dậy (ra khỏi giường)
 • Take a shower: Tắm gội
 • Brush one’s teeth: Đánh răng
 • Brush one’s hair: Chải đầu
 • Get dressed: Mặc quần áo
 • Make the bed: Dọn giường
 • Have breakfast: Ăn sáng
 • Go to school: Tới trường
 • Read: Đọc
 • Have lunch: Ăn trưa
 • Write: Viết
 • Come home: Về nhà
 • Do homework: Làm bài tập về nhà
 • Go skateboarding: Chơi trượt ván
 • Play with friends: Chơi với bạn
 • Watch TV: Xem tivi
 • Surf the Internet: Lướt mạng
 • Get undressed: Thay quần áo
 • Go to sleep: Đi ngủ

Bài viết trên đây là tổng hợp những từ vựng, cụm từ về các bộ phận trên cơ thể bằng tiếng Anh. Chắc hẳn sau khi đọc xong bài viết này, các bạn đã ghi nhớ cho mình một vài từ hay ho rồi. Tailieuielts.com Chúc các bạn học tập thật tốt!

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Lưu ngay 1000 tên tiếng Anh cho nữ sang chảnh
Lưu ngay 1000 tên tiếng Anh cho nữ sang chảnh
Tên là cái mà mọi người hay gọi chúng ta. Một cái tên hay sẽ khiến cho mọi người dễ nhớ đến hơn. Bài viết dưới đây tổng hợp 1000 tên tiếng Anh cho nữ sang chảnh. Các bạn có

Bài viết cùng chuyên mục

Bình luận

Bình luận