Tự học tiếng anh

(Gerund) Danh động từ trong tiếng Anh là gì?
(Gerund) Danh động từ trong tiếng Anh là gì?
Trong quá trình học cũng như giao tiếp tiếng Anh hàng ngày, chúng ta thường hay bắt gặp Gerund (danh động từ). Đây là từ loại cơ bản để bạn học tốt tiếng Anh, nhưng nếu không nắm kĩ thì